تاثیر استیلاسیون خرده‌چوب‌های صنوبر بر خواص کاربردی تخته‌خرده‌چوب ساخته‌شده با رزین ایزوسیانات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از خرده‌چوب‌های استیله شده صنوبر با رزین ایزوسیانات در ساخت تختهخردهچوب بررسی شد. سطوح استیلاسیون بالا، متوسط و صفر (شاهد) و رزین‌‌های ایزوسیانات و اوره‌فرمالدهید به‌عنوان عوامل متغیر این تحقیق در ‌نظر گرفته شده و تأثیر آنها بر خواص کاربردی تخته‌خرده‌چوب بررسی شد. نتایج نشان دادند که استفاده از رزین ایزوسیانات در تخته‌هایی با خرده‌چوب‌های استیله‌شده نه‌تنها ثبات ابعاد فراورده حاصل را بهبود می‌بخشد، بلکه باعث افزایش مقاومت‌های مکانیکی آن نسبت­به نمونه‌های شاهد حاوی رزین اوره‌فرمالدهید نیز ‌می‌شود. اصولا با بالا رفتن شدت تیمار استیلاسیون خواص مکانیکی تخته‌های مورد مطالعه کاهش یافته و ثبات ابعاد آن افزایش می‌یابد. البته در تخته‌های حاوی رزین ایزوسیانات افزایش ثبات ابعاد فراورده در ‌مقایسه با نمونه‌های شاهد بیشتر است. تخته‌های حاوی رزین ایزوسیانات پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب، دارای جذب آب و واکشیدگی ضخامت کمتری نسبت به نمونه‌های شاهد بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوست‌حسینی، ک.، 1365، بررسی مقدماتی امکان استفاده از چوب گز در ساخت تخته‌خرده‌چوب، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 40: 53-59.

دوست‌حسینی، ک.، 1386، فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 708 صفحه.

موثق، ب.،1382، نگرشی بر طیف سنجی (ترجمه)، انتشارات علمی و فنی 524 صفحه.

Gruver. T.M. & N. R. Brown; 2006: Penetration and performance of isocyanate wood binders on selected wood species. Bioresources 1(2), 233-247.

Papadopoulos. A.N; 2006: Property comparisons and bonding efficiency of UF. And PMDI bonded particleboards as affected by key process variables. Bioresouces 1(2), 201-208.

Papadopoulos. A.N, G.A. Ntalos, K. Soutsas & V. Tantos; 2006: Bonding behaviour of chemically modified wood particles for board production, Holzals Roh-Und werkstoff. Vol. 64. Number 1; 21-23.

Rowell. R.M.; 2006: acetylation of wood, Forest Products Journal. Vol 56, No 9: (1-12)

Rowell. R.M.; 2006: Chemical modification of wood for improved adhesion in composites, USDA forest service, forest products Laboratory, Madison, Wisconsin.

 

Taramian. A., K. Doosthoseini, S.A. Mirshokraii & M. Faezipour; 2007: Particleboard manufacturing: An innovative way to recycle paper sludge, Waste Management Journal. Vol 27: (1739-1746).