اثر تیمار شیمیایی الیاف لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی استفاده از الیاف باگاس در ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با اعمال تیمار اصلاحی انیدریدی مورد مطالعه قرار گرفته است‌.جهت بررسی اثر شرایط استری شدن الیاف و پلیمریزاسیون چسب اوره فرم‌آلدهید بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط از الباف باگاساستفاده گردید. مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی الیاف باگاس با تغییرات اصلاحی الیاف باگاس (تیمار شده و بدون تیمار) و در سه دمای پرس مورد بررسی و  تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دو عامله بررسی شدند. نتایج نشان داده است که هنگام استفاده از الیاف باگاس با اعمال شرایط اصلاحی انیدریدی در دمای 190 درجه سانتیگراد میزان مقاومتهای خمشی و چسبندگی داخلی حداکثر و میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب کاهش یافته است‌. همچنین اثر جذب رطوبت تحت شرایط زمان در تخته فیبر با دانسیته متوسط از الیاف اصلاح شده باگاس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که تحت شرایط زمان میزان جذب رطوبت بصورت بخار در شرایط رطوبت نسبی 75 % تا 120 ساعت از حداقل ممکنه برخوردار بوده است و با ادامه تیمار تا 216 ساعت میزان جذب بخار آب بصورت ثابت ادامه یافته است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Das, S., Saha, A.K., Choudhury, P.K., Basak, R.K., Mitra, B.C., Todd, T., Lang, S., Rowell, R.M. (2000). Effect of steam pretreatment of jute fiber on Dimensional stability of jute Composites. Journal of applied polymer Science vol. 79, 1652-1661(2000).

-Felix, J.M., Gatenholm, P., and Schreiber, H. P., (1993). Controlled Interaction in cellulose-polymer composites. I effect on Mechanical properties. Polym compos. J., 1993. 14. 49.

- Hassan,M.,Roger M.Rowell.,Fadel,N.A., Yacoub, S.F (2000). Thermoplasticization of Bagasse.II. Dimensional Stability and Mechanical Properties of  estrified Bagasse Composites

- Hon D.N., S, chao w.y., (1995) , composites from benzylated wood and polystyrens, Their Processability and viscoelastic properties – J. Appl. Polym‌. Sci 50: 7-11

. Kokta, B. V., Maldas, D., Daneawt, C., and Beland, P., (1990). Composites of polyvinyl chloride-wood fibers. I. Effect of Isocyanate As a Boding Agent. Journal of polymer plastic. Technology. 29 (1&2). 87-118 (1990).

. Lu. J. Z., Quinglin. W. U., Harold. S., and Mcnabb. g. r. (2000). Chemical coupling in wood fiber and polymer composites: A Review of Agents and Treatment. Wood fiber Science. J. 32(1), 2000 pp. 88-104.

.Mishra a., Nail,j.B., Patil,P.(2004)‌. Studies on Swelling Properties of Wood/Polymer Composites Based on Agro-Waste and Novolac‌. Advances in Polymer Technology‌. Vol‌.23,No1, 46-50 (2004)

. Mukherjee. R.R. Textile Dig 1955 , 16 , 86. (1955)

. National standard of canada (1978). Water Absorption and Ticknesses swelling After 2-Hour Boil. CAN3-0188.0-M78.