مطالعه رفتار خزشی مواد مرکب ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین - ضایعات پلی اتیلن سنگین (HDPE) و تاثیر جذب آب بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

4 صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

چکیده

در این تحقیق، اثر مقدار پرکننده و زمان غوطه­وری در آب بر رفتار خزشی مواد مرکب چوب – پلاستیک ساخته شده از مخلوط آرد تخته خرده چوب  (Particle Board)و تخته فیبر نیمه سنگین (Medium density fiber board)- پلی اتیلن سنگین ضایعاتی بررسی شد. اختلاط بوسیله یک اکسترودر دوماردونه ناهمسوگرد مدل 4815- WPC  انجام شد و نمونه­ها بوسیله پرس گرم مسطح ساخته شدند. قبل از انجام آزمون خزش، مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی مواد مرکب چوب - پلاستیک اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که  با افزایش مقدار آرد از 60 به 70 درصد مدول الاستیسیته افزایش می­یابد و پس از آن با افزایش درصد آرد به 80 درصد مدول الاستیسیته کاهش می­یابد. به علاوه با افزایش درصد آرد از 60 به 80 درصد مقاومت خمشی به طور معنی­دار و خطی کاهش پیدا کرد. نتایج مطالعه رفتار خزشی نشان داد که با افزایش مقدار آرد مقاومت به خزش افزایش می­یابد و جذب آب روی رفتار خزشی مواد مرکب آرد چوب - پلی اتیلن سنگین اثر منفی دارد. در تمام سطوح پرکننده با افزایش زمان غوطه­وری خزش نیز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- چهارمحالی م.؛ 1384.  امکان ساخت مواد مرکب چوب-پلاستیک از ضایعات تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین و ضایعات پلی اتیلن سنگین (HDPE)؛ دانشگاه تربیت مدرس 73 ص.

- BODIG J. and JANE B. A., 1982 Mechanics of Wood and Wood. Composites, Van Nostrand Reinhold, New York, 712pp.

- Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., 2004 Mechanical performance of wood fibre–waste plastic composite materials, Resources, Conservation and Recycling, 41, 307-319.

- Kazemi Najafi S, Kiaefar A, Tajvidi M, Hamidina E., 2007 Water absorption behavior of composites from sawdust and recycled plastics, Journal of Reinforced plastic and Composites 26(3):341-348.

-Kobbe, R. G. 2005 Creep behavior of a wood-polypropylene composite, M. Sc. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Washington State University, USA

- Lee S.Y., Yang H.S., Kim H. J.,  Jeong C. S., Lim B. S. and Lee J. N., 2004 Creep behavior and manufacturing parameters of wood flour filled polypropylene composites Composite Structures 65: 459–469.

- Merdas I, Thominette A, Tcharkhtchi A, Verdu J., 2001 Factors governing water absorption by composite matrices, Compos Sci Tech 62:487-492.

-Park, B. D. and Balatinecz, J., 1998 Short term flexural creep behavior of wood-fiber/polypropylene composites, Polymer Composites 19(4): 377-382.     

-Sanadi, A.R., Hunt,. J.F., Caulfield, D.F., 2001 Kovacsvolgyi,G. and Destree, B. in Proceedings of Sixth International Conference on Wood-Fiber Composites, Forest Product Society, Madison, WI, 24.

-Sain, M. M., Balatinecz, J. and Law, S., 2000 Creep fatigue in engineered wood fiber and plastic composites, Journal of Applied Polymer Science 77: 260-268

- Yang H.S., Kim H.J., Park H.J., Lee, B.J. and Hwang T.S., 2006 Water absorption behavior and mechanical properties of lignocellulosic filler- polyolefin bio-composites, Compos Struct 72(4):429-437.