اثر عامل سازگارکننده پلی‏پروپیلن جفت‏شده با مالئیک‏‏انیدرید (MAPP) بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب آرد نی-پلی‌پروپیلن1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر عامل سازگارکننده، پلی‏پروپیلن جفت‏شده بامالئیک‏‏انیدرید (MAPP)، بر ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب آرد نی-پلی­پروپیلن، به عنوان پرکننده از آرد نی با اندازه ذرات 60 مش و درصدهای وزنی 60 و 70 و از هوموپلیمر پلی­پروپیلن V30S به عنوان ماده زمینه با شاخص جریان مذاب  18g/10min و درصد­های وزنی 30 و 40 استفاده شد. در هر یک از درصدهای وزنی 60 و 70 دو ترکیب ساخته شد، یکی بدون  عامل سازگارکننده و دیگری حاوی 3 درصد وزنی سازگارکننده. مجموعاَ 4 تیمار بدست آمد. نمونه­ها با استفاده از یک دستگاه اکسترودر دو­ماردونه تهیه شدند. پس از تهیه نمونه­های آزمونی استاندارد، آزمون­های مکانیکی شامل خمش استاتیک‏‏، کشش، ضربه،‏ سختی و آزمون­های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر اساس آیین­نامه D7031 استاندارد ASTM بر روی نمونه­ها انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون­های فیزیکی نشان داد که با افزایش اندازه ذرات و همچنین افزایش درصد اختلاط پرکننده، میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت در نمونه­ها افزایش می­یابد. به طور کلی افزودن عامل سازگارکننده، به طور معنی­داری سبب بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب نی-پلی‌پروپیلن­ گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Gatenholm, P. and Felix, J., 1994. Methods for improvement of properties of cellulose- polymer composites. Wood fiber/ polymer composites. Forest Products Society, Madison, U.S.A: 20-24.

-Hristov, V.N., Vasileva, St., Krumova, M., Lach, R. and Michler, G.H., 2004. Deformation mechanisms and mechanical properties of modified polypropylene/ wood fiber composites. Composites polymer composite, 25(5): 15-22.

-Karmarker, A.C. and Youngquist, J.A.., 1995. Injection molding of polypropylene rain forced with short jute fiber, USDAForest service, Forest products laboratory, Madison, WI, USA..

-Kim, H., Lee, B. and Choi, S. W., 2007. The effect of types of maleic anhydride- grafted polypropylene (MAPP) on the interfacial adhesion properties of bio- flour – filled polypropylene composites, laboratory of Adhesion and Bio- Composites, Seoul National university, Seoul, South Korea.

-Lu, M; Collier, JR and Collier BJ., 1995. Improving mechanical properties of polyethelene-wood fiber composites by compounding and in line maleation. An TEC, 95(2). Materials, Boston, Massachusetts, USA, 1437p. 7-11 May.

-Lu, J.Z., Wu, Q. and Mc Nabb, H. S., 2000. Chemical coupling in wood fiber and polymer composites: A review of coupling agents and treatments, Wood and fiber science, 23(1): 88-104.

-Maldas, D. and Kokta, V., 1993. Role of coupling agents and treatment on the per performance of wood fiber- thermoplastic composites, wood fiber/ polymer composites, Forest products Society, Madison, U.S.A, 112-120.

-Oksman, K., 1997. Improved properties of the thermoplastic wood flour composites, Doctoral thesis, Lulea University of Technology, skelleftea, Sweden.

-Rowell, MR; Lange, SE and Jacobson, RE. 2000. Weathering performance of plant-fiber thermoplastic composites. Mol. Cryst. and Liq, 353(2): 85-94.

-Sanadi, A. R., Caulfield, D. F., Stark, N. M. and Clemons, C., 1999. Thermal and mechanical analysis of lignocellulosic polypropylene composites. Fifth international conference on wood fiber- plastic composites, May 26-27, Madison, Wisconsin.

-Yong Lei, Qinglin Wu, Fei Yao, Yanjun Xu. (2007). Preparation and Properties of Recycled HDPE/Natural Fiber Composites, Composites Part A, 38: 1664–1674.