بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط خرده چوب سرشاخه درختان زردآلو و چوب‌های صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

برای انجام این مطالعه، تخته خرده چوب یک لایه با جرم ویژه 6/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و ضخامت 16 میلیمتر از مخلوط خرده چوب زردآلو1 و خرده چوب صنعتی با در نظر گرفتن متغیرهای: درصد اختلاط خرده چوب زردآلو در چهار سطح (0، 15، 30 و 45 درصد) و زمان پرس در دو سطح (5 و7 دقیقه) ساخته شدند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگیهای مکانیکی تخته‌ها نشان داد که با افزایش درصد اختلاط خرده چوب زردآلو مدول الاستیسیته(MOE) و مقاومت خمشی(MOR) تخته‌ها به طور معنی داری افزایش می یابند. نتایج بدست آمده از اندازه گیری چسبندگی داخلی (IB) تخته‌ها نیز نشان داد که هر چند افزایش درصد خرده چوب زردآلو سبب کاهش نامحسوس این مقاومت شده است اما مقدار آن  در همه تخته‌ها بیش از مقدار تعیین شده در استاندارد مربوط به اینگونه تخته‌ها می باشد. با افزایش درصد خرده چوب زردآلو، دوام در برابر جذب آب تخته‌ها بعد از 24 ساعت افزایش و واکشیدگی ضخامت آنها کاهش معنی‌داری داشتند. اثر متغیر زمان پرس بر تمامی خواص تخته‌ها معنی‌دار نگردید. در نهایت بهترین تیمار، تخته‌های ساخته‌شده با 45% خرده چوب زردآلو و زمان پرس5 دقیقه شناخته شدند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آمارنامه کشاورزی سال زراعی 85-1384. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات.  

- اخبار داخلی.ماهنامه فنی مهندسی صنایع چوب، مبلمان و کاغذ ایران، شماره 28، اردیبهشت1386.صفحه7.

- حسین زاده، ع. نوربخش، ا. گلبابائی، ف. کارگرفرد، ا.1380. ویژگیهای تخته خرده‌چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر در دوره بهره برداری 4 ساله. مجله تحقیقات علوم و چوب و کاغذ ایران، جلد 14.

- دفتر امور بهره‌برداری جنگل و مرتع 1385، گزارش عملکرد تولید فرآورده‌های جنگلهای حوزه ادارات کل منابع طبیعی شمال کشور، سازمان جنگلها و مراتع کشور.

- دفتر امور بهره‌برداری جنگل و مرتع، 1385. میزان نیاز، مصرف و کمبود چوب صنعتی کشور، سازمان جنگلها و مراتع کشور.

- دوست حسینی، ک. و خادمی اسلام، ح. 1372. بررسی استفاده صنعتی از منابع لیگنوسلولزی ایران. 1- استفاده از سرشاخه درختان میوه در صنایع تخته‌خرده‌چوب، مجله منابع طبیعی ایران، شماره (46): 63-77.

- فارسی، م. 1383. بررسی ساخت تخته خرده چوب از مخلوط اکالیپتوس و پالونیا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

- کارگرفرد، ا. نوربخش، ا و گلپایگانی، ف 1385. بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده‌چوب، دو فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 21، شماره 2 صفحه 95 تا 104.

-European Standard EN 310.1993,Wood Based Panel. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength .CEN European Committee for  Standardization.

-European Standard EN 312- 1.Particleboards specifications-Part 1: Requirements for general purpose boards for general conditions. European standardization committee, Brussels; 1996.

-European Standard EN 317.1993, Particleboard and fiberboards. Determination of  swelling in thickness after immersion in water. CEN European Committee for Standardization.

-European Standard EN 319.1993, Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board. CEN European Committee for Standardization.

-European Standard EN 326-1:1993, Wood-based panels. Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

-Heebink, B.G., 1972. Irreversible dimensional changes in panel materials. Forest  Prod. J. 22 (5): 44-48.

-Hse, C.Y. Properties of flakeboards from hardwoods growing on southern pine  sites, Forest prod J 25 (1975) (3), pp. 48–53 

-Kalaycioglu, H., and G., Nemli. 2006. Producing composite particleboard from  kenaf (Hibiscus cannabinus L.) stalks. Journal of industrial crops and products-   4918.

-Nemli,G., Aydin, I.and Zekovic, E.,2007.Evaluation of some of the properties  of particleboard as function of manufacturing parameters. Material and   design, 28:1169-1170.