بررسی تأثیر شدت پخت بر روی ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ سودا از باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این تحقیق، تأثیر دما و زمان بر روی ویژگیهای مکانیکی کاغذ سودای باگاس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از طرح آزمایشی 2 × 3 استفاده گردید. دو سطح دمای175و185درجه سانتیگراد و سه سطح زمان 40،30،20 دقیقه به عنوان متغیرهای آزمایش انتخاب شدند. اثر متغیرهای پخت بر روی ویژگیهای مقاومتی کاغذ دست ساز (شاخص مقاومت در برابر کشش، شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و مقاومت در برابر تاخوردن) با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تعیین شده است . آزمون دانکن (DMRT)برای گروه بندی داده‌ها بکار گرفته شد. بهترین مقاومتهای مکانیکی در شرایط متوسط شدت پخت، یعنی حد میانه متغیرهای پخت بدست آمد و نامناسبترین مقاومتهای مکانیکی در دامنه حداکثر دما و زمان و درصد هیدروکسید سدیم مشاهده شد. همان طور که انتظار می‌رفت ، افزایش زمان و دما باعث کاهش مقاومت در برابر تاخوردن می‌شود. بیشترین مقاومت در برابر پاره شدن در شرایط دمای 185 درجه سانتیگراد و زمان 30 دقیقه و کمترین آن در اثر متقابل دمای 175 درجه سانتیگراد و زمان 20 دقیقه حاصل شد. نتایج حاکی از آن است که سالم بودن الیاف عامل مهمی برای بالا بودن مقاومت در برابر پاره‌شدن می‌باشد. شدت زیاد پخت باعث تخریب داخلی الیاف شده و در نتیجه مقاومت در برابر پاره‌شدن را کاهش می‌دهد. بیشترین مقاومت در برابر تاخوردن در شرایط دمای 175 درجه سانتیگراد و زمان 30 دقیقه حاصل شده است و کمترین مقاومت در برابر پاره شدن در شرایط دمای 185 درجه سانتیگراد و زمان 30 دقیقه ایجاد شده است. بیشترین مقدار مقاومت در برابر کشش، در زمان 20 دقیقه ایجاد شده است و کمترین مقدار آن در زمان 40 دقیقه حاصل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- فائزی پور، کبورانی، ع و پارساپژوه و ... 1381، کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی، (ترجمه) انتشارات دانشگاه تهران.

- میرشکرایی، س،1. (1374). تکنولوژی خمیرکاغذ (تألیف گری، آسموک.) جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشکده پیام نور، تهران.

- صالحی، ک (1878)، بررسی و تعیین ویژگیهای خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی بازده زیاد از باگاس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

- سرائیان، حمید رضا، (1383) بررسی امکان تولید خمیرکاغذ سفید باروش مکانیکی پراکسید قلیایی (APMP) از کاه گندم (خراسان)، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

- پینر، اس . اچ (1374)، روش‌های عملی در شیمی بسپار - ترجمه سیداحمد میرشکرایی، دانشگاه پیام نور        

-K S Krishnamachari(1995) Experiences of Bagasse Pulping with Rapid Continuous Digester.Nonwood Plant Pulping.Progress Report No.12.pp.7-23

-Kubes,G.J.,J.M.Macleod,B.I.Fleming and H.I.Bolker.1981.The viscosities of unbleached alkaline pulps.Wood Chemistry and Technology.1(1):1-

-Lohrasbi peydeh, Abdolhossein (2001). Predictive modeling of high – pressure NAEM catalyzed methanol pulping of Spruce wood. A thesis submitted in partial ful fil men to the Requirements for the degree of PHD.        

-Saad SM. A.M.Anada (1988) soda Anchraquinone Pulping of bagasse J. Holzforschung 42 . 67-69

-Stevens,M.P.1990.Polimer Chemistry:An Intruction.2ed.Oxford University Press , Inc.New York.USA.pp.633.

-Rydholm , S.A. 1965. Pulping Processes . Interscience publishers .John Wiley and Sons . Inc . New Yourk .pp. 87-94 ,306-310 , 576-650

-Zanuttini,m.and Christensen . P.K(1985).,Effects of alkali charge in bagasse Chemimechanical pulping Non-Wood plant fiber pulping.prog. Rept.NO. 19 . TAPPI press .Atlanta . 231.