بررسی تولید کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات کارتن باطله (OCC) به روش ریزش کیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

5 کارشناس صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

چکیده

این بررسی با هدف مطالعه تأثیر شرایط ساخت بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های الیاف چوب/ پلیمر در حالت ساخت ریزش کیک مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی 12 ترکیب شرایط مختلف از نوع پلاستیک، مقدار الیاف سلولزی کارتن کهنه و مقدار عامل جفت کننده مورد توجه قرار گرفته است. پس از ساخت تخته ها ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌ها اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در حالت استفاده از70 درصد الیاف سلولزی ، مقاومت و مدول خمشی و درمقدار 55 درصد الیاف سلولزی، چسبندگی داخلی، مقاومت و مدول کششی، واکشیدگی ضخامت 2 ساعت غوطه وری در آب کامپوزیت برتر بوده است.  تاثیر عوامل جفت کننده در تولید کامپوزیت های لیگنوسلولزی به روش ریزش کیک در مقادیر 2و4 درصد نسبت به کامپوزیت ‌های ساخته شده بدون عامل جفت کننده زیاد‌تر بوده است. ویژگیهای مکانیکی در مقدار 4 درصد عامل جفت کننده حداکثربوده و میزان واکشیدگی ضخامت درمقدار 2 و 4 درصد عامل جفت کننده حداقل بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ASTM standards, (1995). Wood. D-1037 volume 04.10.

Falk, R.H., Don, V., Cramer, S. M., (1999). The comparative performance of wood fiber-plastic and wood-based panels. Fifth International conference on wood fiber-plastic composites may 26-27 1999. The Madison, Wisconsin. Page 269-274.

 Hunt, J. F., Vick, C. B., (1999). Strength and processing properties of wet-formed hardboards from Recycled corrugated containers and commercial Hardboard fibers. Forest products journal (1999). Vol. 49, No. 5 pp. 69-74.

 Hwang, c. Y., Yun Hse, C., Choong, E. T., (1997). Effect of configuration and some is processing variables on the properties of wood fiber-polyethylene composites. The fourth International conference on woodfiber-plastic composites. Forest product society proceeding May 12-14 page 123-130.

Krzysik, A. M., and youngquist, Y. A., (1991). Bonding of Air-Formed wood fiber/polypropylene fiber composites. Forest products laboratory USA. INT. J. Adhesion and adhesives vol. 11 No: 4 October 1991. P. 235-240.

Mahlberg, R., paajanen, L., Nurmi, A., Kivisto, A., koskela, k., and Rowell, R. M. (2001). Effect of chemical Modification of wood on the mechanical and Adhesion properties of wood fiber, polypropylene fiber and polypropylene/veneer composites. Holz als-und werkstoff 59(2001) 319-329. Sprmyer-verley.

Nabi saheb, D., and Jog, J. P., (1999). Natural fiber polymer composites: A Review. Advances in polymer Technology, vol. 18, No. 4, 351-363.

Youngquist, J. A., Myers, G. E. Muehi, J. H., Krzysik, A. M., and clemens, C.M. (1994). Composites from Recycled wood and plastic. USDA forest service forest products lab. Madison, International conference on wood fiber-plastic composites. Sep 1994.