بررسی و پیش بینی وضعیت عرضه و تقاضای کاغذ فلوتینگ در ایران•

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این مقاله سعی گردیده با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به تولید، صادرات و واردات در طی دهه گذشته در ابتدا میزان مصرف کل و سرانه کاغذ فلوتینگ محاسبه و سهم تولیدات داخلی و واردات در تراز مصرف تعیین گردد. پس از آن با توجه به اینکه این اعتقاد وجود دارد که میزان مصرف انواع فراورده‌های کاغذی مورد مطالعه تابعی از مصرف سرانه محصولات مورد نظر و میزان جمعیت در سالهای مختلف می باشد، از روش تحلیل رگرسیون خطی به‌ منظور بررسی روند جمعیت و مصرف سرانه در گذشته (فاصله سال‌های 4138- 1373) و تخمین مصرف کل در طی سالهای 1390-1385 و افق 1400 هجری شمسی استفاده شود. و در نهایت، براساس محاسبه میزان مصرف (تقاضا) هر یک از کاغذ های مورد مطالعه در دوره‌های زمانی مورد پیش بینی و بر اساس مشاهده مهمترین طرحهای در دست اجرای تولید کاغذ و مقوا که در طی چند سال آینده به بهره برداری می‌رسند، میزان کمبود جهت ارضای کامل تقاضا که بایستی از طریق واردات نسبت به رفع آن اقدام شود مشخص می‌گردد.
نتایج نشان می‌دهد که در افق 1400 مقدار مصرف کاغذ فلوتینگ به 290 هزارتن در سال خواهد رسید، این مسئله سبب می‌گردد، میزان کمبود کاغذ یاد شده به بیش از 200هزارتن در سال برسد و سهم واردات در تراز مصرف به بیش از 70% در سال افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-اداره کل آمار و اطلاعات. 1383. لوح فشرده حاوی لیست واحدهای تولیدی و صنعتی ایران. وزارت صنایع و معادن

-تاجدینی،آژنگ،1384 .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "بررسی مقایسه ای تولید انواع مختلف کاغذ با استفاده از پسماند های کشاورزی(کاه و کلش) در مقیاس 50000 تن در سال")،دانشگاه آزاذ اسلامی- واحد کرج،ص190

-دفتر آمار و خدمات ماشینی. 1382- 1373. سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران.

-رسالتی،حسین.1383. مطالعات فاز صفر پروژه تولید خمیر و کاغذ از پسماندهای کشاورزی، گزارش بند 2 شرح خدمات: بررسی بازار. مهندسین مشاور ایستا.

-رضایی ارجمند،فاطمه،. 1380. بررسی وضعیت تولید و بازار کاغذ در ایران. مجله علوم و صنایع چوب و کاغذ،سال اول، 1 (1): 80 –72

-سپیده دم، سیدمحمدجواد1382. بررسی فرآیند تولید خمیر و کاغذ از کاه و کلش برنج و باگاس با روشهای دوستدار محیط زیست، رساله دکتری به راهنمایی دکتر سید احمد میرشکرائی و دکتر احمد جهان لتیباری. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

-صیادی، کامران.(1382). بررسی تولید و مصرف کاغذ در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

-عنایتی اکبر و قاسمیان، علی. (1381). بررسی عرضه و تقاضای فرآورده های کاغذی و راهکارهای توسعه آینده آن.مجله صنایع چوب و کاغذ. سال اول (شماره 3). صص 83-80.

-نیلی منفرد،مسعود وهمکاران.(1383). گزارش نهایی طرح ‹‹ تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور›› . وزارت صنایع و معادن.

-Ince,P,1996.Outlook for U.S.paper and paperboard sector and wood fiber supply hn North America,proceedings of the 25th Annual Soutern forest economics workshop.New Orleans, Louisiana.

-Haizheng,L., et al.2002.Demand functions for paper and paperboard in china.International conferece of the Integration of the Greater Chinese Economics.Hong Kong.