فشرده‌سازی چوب پالونیا با استفاده از پرس گرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه گرگان

چکیده

به منظور انجام این پروژه تعداد 10 اصله گرده­بینه پالونیا از جنگل شصت کلاته گرگان انتخاب گردید. پس از تهیه 45 عدد نمونه مماسی از قسمت­های سالم چوب، رطوبت نمونه ها به 5% رسانده و دانسیته ظاهری و ضخامت نمونه­ها اندازه­گیری شد. عوامل  متغیر آزمایش درصد فشردگی و درجه حرارت بودند که هر کدام در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت. سطوح حرارت پرس130، 145 و 160 درجه سانتیگراد و سطوح فشردگی 16، 33 و 50 درصد بود. خواص فیزیکی برگشت ضخامت، درصد فشردگی باقیمانده و واکشیدگی ضخامت هر یک از نمونه ها تعیین گردید. پس از این مراحل، آزمونهای مکانیکی خمش و ضربه نیز بر روی آنها انجام و جهت بررسی دقیق­تر، تصاویر میکروسکوپی از نمونه­های فشرده شده تهیه گردید. بررسی نتایج نشان داد که با بالا رفتن درصد فشردگی میزان برگشت ضخامت و واکشیدگی ضخامت افزایش می­یابد. همچنین، فشردگی 16 درصد تغییر شکلی در ناحیه حد تناسب چوب ایجاد می­کند و فشردگی33 و50 درصد موجب فشردگی باقیمانده بیشتری می­شوند. همگام با افزایش درصد فشردگی، مقاومتهای مکانیکی افزایش یافتند و بیشترین آنها در 50% فشردگی بدست آمد. تأثیر دما در اغلب موارد معنی­دار نگردید و بهترین تیمار برای فشرده­سازی پالونیا، دمای 130 درجه و فشردگی50% شناخته شد. مشاهده تصاویر میکروسکوپی، نتایج یادشده را تأیید نمود و نشان داد که امکان بالا بردن درصد فشردگی به میزان بیش از50 درصد، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 بادیگ، ژ و جین، ب.1376. مکانیک چوب و فرآورده­های مرکب آن، ترجمه قنبر ابراهیمی، انتشارات دانشگاه تهران،686 صفحه

سجودی، م. ا. و حسن عباسی، ن. 1366. پالونیا درخت شگفت انگیز، نشریه جنگل و مرتع، سال دوم، شماره پنجم. 23-19.

عدالت، ح.ر.1385. فشرده­سازی گونه پالونیا با استفاده از تیمار حرارتی و رطوبتی، پروژه کارشناسی، دانشگاه گلستان، دانشکده منابع طبیعی.    

Inoue, M.1993a.Steam or heat fixation of compression wood .Wood and Fiber Science Journal 25(3):224-235

Irving, G.m.1984.The glass transition of lignin and hemi cellulose and their measurement by different thermal analysis. TAPPI Journal 67(5):118-121

Kunesh, R.H.1961. The inelastic behaviour of wood: A new concept for improved panel forming process. Forest Products Journal 11(9):395-406

Leijten 1994. Properties of densified veneer. Proceeding of the Pacific Timber Engineering Conference Gold Coast Australia.

Macdonald, M.D.1951.Compression of Douglas-fir veneer during pressing.

Tabarsa, T.1995.The effects of transverse compression and press   temperature on wood response during hot – pressing, M.Sc Thesis, University of New Brunswick.

Tabarsa, T & Chui, Y.H. 1997.Effects of hot–pressing on properties of white spruce, Forest Products Journal, 47(5):71-76.