اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

از الیاف ساقه کلزا تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)، با در نظر گرفتن سه سطح زمان بخارزنی 2، 5 و 8 دقیقه و دو سطح مقدار چسب 9 و 11 درصد تهیه شدند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها نشان می‌دهد که شرایط بهینه برای ساخت  MDF‌از ساقه کلزا مربوط به تیمار با زمان بخارزنی 8 دقیقه و مقدار چسب 11 درصد می‌باشد. با افزایش زمان بخارزنی، خصوصیات مکانیکی و واکشیدگی ضخامت بهبود یافتند. افزایش چسب باعث بهبود پایداری ابعادی تخته‌ها شد. جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها نسبتا بالا بود که دلیل آن را می‌توان به عدم استفاده از پارافین و عدم مغز‌زدایی ساقه‌ها در این مطالعه نسبت داد. همچنین طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف ساقه کلزا به‌ترتیب 1215، 28 و 43/7 میکرومتر اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آمارنامه کشاورزی. 1385. وزارت جهادکشاورزی. جلد دوم

بصیری، ع.، 1368. طرح آزمایشات در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز. شماره279. 368صفحه

رودی، ح، ر.، رسالتی‏‏‎، ح.، بهروز اشکیکی، ر.، 1382. بررسی تولید خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه آفتابگردان و ارزیابی آن به منظور تولید کاغذ کنگره ای در صنایع چوب و کاغذ مازندران.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.  دانشکده منابع طبیعی

زارع، ح.، فائزی پور، م.، جهان لتیباری، ا.، عنایتی، ع، ا.، 1385. بررسی اثر ذخیرسازی باگاس به دو روش خشک و تر بر خصوصیات تخته فیبر با دانسیته متوسط(MDF). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

صالحی، ک.، حسین زاده، ع.، فامیلیان، ح.، 1383. بررسی خصوصیات بنیادی چوب ساقه پنبه ورامین جهت استفاده در صنایع سلولزی. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران.18(2):267-239

قریشی الحسینی، ج.، 1379. تشریح و مرفولوژی گیاهی. انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ اول. ص235

کارگرفرد، ا.، حسین زاده،ع.، نوربخش، ا.،  خواجه، خ.، حاجی حسنی، ر.، 1382. بررسی ویژگی های MDF ساخته شده از گونه صنوبر(P.nigra). اولین همایش ملی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی، رضوانشهر، 10-9 مهر:‌ 429-420

کارگرفرد، ا.، نوربخش، ا.، حسین خانی، ح.، 1385. بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از چوب ممزر. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی 74: 31-25

مرادیان،م،ه.، جهان لتیباری، ا.، 1382. بررسی تولیدخمیرکاغذ CMP از کاه گندم. مجله منابع طبیعی ایران.56(4):479-469

مهدوی، س.، رسالتی، ح.، فائزی پور، م.، حسین زاده، ع.، فامیلیان، ح.، 1382. اثر سن و رویشگاه روی خواص چوب صنوبر. اولین همایش ملی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی. رضوانشهر، 10-9 مهر: 18-9 

Akgul, M. and Camlibel, O., 2007. Manufacture of medium density fiberboard (MDF) panels from rhododendron (R. ponticum L.) biomass. Building and Environment, 43( 4): 438-443

ANSI standard, 1994. No. A208

DIN standard, 1965. No. 68760

Frankline, GL., 1954. A rapid method of softening wood for microtome sectioning. Tropical woods. p: 36-88

Guangping, H., Shuichi, K., Kenji, U., Min, Z. and Takahisa, H., 2001. Development of high-performance UF-bonded reed and wheat straw medium-density fiberboard. Journal of Wood Science.47 (5): 350-355

Maloney,T.M., 1989. Modern particleboard and dry – process fiberboard manufacturing. Miller Freeman Publication. San Francisco. CA.

Y. X. Philip., Julson J., Kuo, M., Womac, A. and Myers, D., 2007. Properties of medium density fiberboards made from renewable biomass. Bioresource Technology. 98: 1077–1084