بررسی امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف بجای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

چکیده

مطالعه حاضر با هدف امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف به جای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس انجامپذیرفت. بدین منظور خمیر سودای باگاس با عدد کاپای 5/13 (مشابه با عدد کاپای خمیر سودای باگاس کارخانه کاغذ پارس) و خمیر سودای پوست کنف با عدد کاپای 6/21 (مشابه با عدد کاپای خمیر کرافت الیاف بلند وارداتی رنگبری نشده) تهیه گردید. درصد بازده برای خمیرهای سودای باگاس و پوست کنف با اعداد کاپای ذکر شده به ترتیب 9/48 و 6/55 بدست آمد. در این بررسی دمای بیشینه پخت 165 درجه سانتیگراد، قلیائیت 20 درصد بر مبنای هیدروکسید سدیم و نسبت مایع پخت به چوب 8 به 1 در نظرگرفته شد. هر سه خمیر تا درجه روانیml, CSF400پالایش گردیدند.
 
با مقادیر اختلاط 0، 10، 20 و30 درصد از خمیر الیاف بلند وارداتی و خمیر سودای پوست کنف با 100، 90، 80 و 70 درصد خمیر سودای باگاس کاغذهای دست ساز تهیه گردید. در درصدهای اختلاط یکسان، کاغذهای حاصل از اختلاط خمیر پوست کنف با خمیر باگاس ضخامت بیشتری از کاغذهای حاصل از اختلاط خمیر الیاف بلند وارداتی با خمیر باگاس داشتند. تفاوت در مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدگی و طول پاره شدن کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر سودای پوست کنف و خمیر سودای باگاس با کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر کرافت الیاف بلند وارداتی و خمیر سودای باگاس معنی دار نبود. مقاومت به پارگی و ماتی کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر سودای پوست کنف با 70% خمیر سودای باگاس به مراتب از خمیرهای حاصل از خمیر الیاف بلند وارداتی و سودای باگاس با همان درصد اختلاط بیشتر بود. بنابراین، خمیر سودای پوست کنف می تواند جایگزین مناسبی برای خمیر الیاف بلند وارداتی جهت بهبود ویژگی های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای حاصل از خمیر سودای باگاس باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسینی، س.ض.، 1379. مرفولوژی الیاف در چوب و کاغذ. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 288 صفحه.

حمزه، ی.، 1378. بررسی گیاه کنف از نظر خواص آن در تهیه خمیر کاغذ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

ناصری، ن.، 1384. بررسی امکان جایگزینی خمیر کرافت حاصل از پوست کنف با الیاف بلند وارداتی در بهبود کاغذ حاصل از خمیر CMP. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

Han, J., Kim W. and Rowell, R., 1995. Chemical and Physical Properties of Kenaf as a Funaction of growth. Proceeding of the Seventh Annual International Kenaf Association Conference, Irving, TX. PP 63-83.

 Harsnal, p., 1997. Delignification, Kinetics of Soda Pulping of Kenaf. Journal of Wood Chemistry & Technology, 16(3):311- 325.

 Kaldor, A.F., 1992. Kenaf An Alternative Fiber for The Pulp and Paper   Industries in Developing and Developed Countries, Tappi, 73(11): 205-209.

 

 Khristova, P., Bentcheva, S. and Karrar I. (Univ of Khartoum. Sudan), 1998. Soda – AQ Pulp Blends from Kenaf and Sunflower Stalks, Bioresource Technology 66. P 99 – 103.

 Rowell, R. and Han, J., 1999. Kenaf Properties, Processing and Products., Chapter 3, Mississippi State University press, PP.32-57.

 Ververis, C., Georghious, k., Christodoulakis, N. & santos, R., 2003. Fiber, Dimention, lignin and Cellulose Content of Various Plant Materials and Their Suitability for Paper Production. Athens. GR. 15784.