مطالعه خواص مکانیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از باگاس- پلی‌پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

3 کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی در ساخت چندسازه­های الیاف طبیعی – پلاستیک، الیاف باگاس با نسبتهای متفاوت 40، 55 و 70 درصد با پلی­پروپیلن مخلوط شد. همچنین برای سازگاری PP با باگاس، از سازگارکننده MAPP به مقدار 4 و 6 درصد وزنی پلی­پروپیلن استفاده شد. سپس خواص مکانیکی خمشی توسط دستگاه اینسترون مدل 6025 اندازه­گیری شد. همچنین به منظور بررسی کیفیت اتصال بین فاز زمینه و باگاس، سطح شکست نمونه­ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش الیاف سبب کاهش تنش و کارحدتناسب خمشی و بهبود مدول خمشی شده است. همچنین افزایش سازگارکننده، باعث افزایش مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و کارحدتناسب خمشی شد. همچنین، نتایج میکروسکوپی نشان داد که افزایش سازگارکننده، سبب بهبود اتصال باگاس و PP شده است.

کلیدواژه‌ها


حقیقت کیش، م.، 1383. پلی­پروپیلن. ویرایش اول. انتشارات انجمن پلیمر ایران، تهران، 92 صفحه.

سیلانی، ل.، 1380. بررسی ساخت فرآورده مرکب الیاف چوب-پلیمر با استفاده از مواد زائد شهری. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 160 صفحه.

کریمی، ع. ن.، روحانی، م.، پارساپژوه، د. و ابراهیمی، ق.، 1383. بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی (باگاس و کنف) در ساخت چندسازه الیاف-پلی­پروپیلن. مجله منابع طبیعی ایران، جلد57(3): 506-491.

محراب زاده، م. و اکبریان، م.، 1367. کامپوزیت­ها3. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر. سال دوم. شماره اول. صفحات 40-53.

نوربخش، الف.، حسین­زاده، ع.، جهان لتیباری، الف.، کارگرفرد، الف. و ککتا، وی.، 1383. مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدرید مالئیک پلی­پروپیلن (MAPP) در چندسازه الیاف و آرد چوب/ پلی­پروپیلن. مجله پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 19(1):68-49.

ChenWang, K. Y., 2002. Manufacturing method for strauctural members from foamed plastic composites containing wood fiber or flour.

Mahanty, S., Nayak, S. K., Verma, S. K. and Tripathy, S. S., 2004. Effect of MAPP as a coupling agent on the performance of jute-pp. Composites. Journal Of Reinforced Plastics And Composites, 23(6): 625-637.

Maldas, D. and Kokta, B. R., 1990. Effect of  Extereme conditions on the mechanical properties of wood fiber polystyrene composites II. Sawdust as reinforcing filler. Polymer-Pelastic Technology Engineering, 20(182):115-119.

Sanadi, A. R., Hunt, J. F., Caulfield, D. F., Kovacsvolgyi, G. and Destree, B., 2001. High fiber-low matrix composites: Kenaf  fiber/polypropylene. The sixth international conference on wood-fiber composites. Forest product society, PP: 121-124.

Singleton, A. C. N., Bailline, C. A., Beaumont, P. W. R. and Peijs, T., 2003. On the mechanical properties, deformation and fracture of a natural fiber/recycled. Polymer Composites. Composites: Part B 34. 519-526.

Woohhams, R., Shiang, L. and Balatinecz, J., 1991. Intensive mixing of wood fibers with thermoplastic for injection molded composites. Wood plastic composites conference. Madison, Wis., U. S. A.