بررسی پتانسیل بازهای آلی در تهیه خمیرکاغذ از باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

4 استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

5 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

تهیه خمیرکاغذ از باگاس با استفاده از بازهای آلی تترامتیل ‌آمونیوم ‌هیدروکسید (TMAH) و اتیلن‌دی‌آمین(EDA) در مقایسه با پختهای سودا و سودا ـ آنترا کینون بررسی شده است. ویژگیهای خمیرهای حاصل, شامل عدد کاپا، وازده، بازده، خواص‌نوری و خواص ‌مکانیکی اندازه‌گیری شدند. در شرایط یکسان خمیرسازی،‏‏ْ عدد‌ کاپای پختهای حاوی TMAH بسیار کمتر از بقیه خمیرکاغذها اندازه‌گیری شد. به علاوه خواص ‌نوری خمیرکاغذ تهیه شده از TMAHو مخلوط TMAH-NaOH بسیار بهتر از خمیرکاغذ حاصل از پخته‌ای شاهد سودا و سودا-آنتراکینون است. خواص نوری و مکانیکی خمیرکاغذ تهیه شده با مایعات پخت مختلف حاوی EDA حد واسط خمیرهای سودا و خمیرهای حاوی TAMH است. نتایج لیگنین‌زدایی و روشنی خمیر نشان می‌دهد که مکانیسم لیگنین‌زدایی TMAH با یون هیدروکسید حاصل از سود متفاوت است و احتمالاً از طریق افزایش همزمان سرعت تخریب لیگنین و افزایش انحلال‌پذیری لیگنین و کاهش واکنشهای تراکمی باعث افزایش سرعت لیگنین‌زدایی و تولید خمیر مناسب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-       مهدوی, س., حسین زاده, ع.,جهان لتیباری, ا., رسالتی, ح., فخریان,ع., 1377, بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی, تحقیقات چوب و کاغذ 6: 159-77.

-       سپیده دم، س.م.ج., میرشکرایی,ا., جهان لتیباری،ا., 1383, تعیین شرایط مناسب پخت فرایند حلال آلی به منظور تولید خمیر کاغذ نیمه شیمیایی از باگاس, علوم کشاورزی, 10 (2):96-73.

-       عبدالخانی, ع., 1380, اثر پیش تیمار با فنل در حضور کاتالیزور اسیدی بر روی مکانیسم لیگنین زدایی خمیر سودا, پایان نامه کارشناسی, دانشگاه تهران.

-Dimmel D.R., E. Althen, M. Savidahis, C. Courchene and  J.J. Bozell (1998). New quinone – based pulping catalysts, TAPPI J., 82(12):83-89.

-Francis R.C., S.J. Shin, J. Omori and T.E. Amidon (2006). Soda pulping of hardwoods catalyzed by anthraquinone and methyl substitute anthraquinone, J. of Wood Chem. Technol., 26(2):141-152.

-Pfeifer A., I. Tanczos and H. Schmidt (2000). The effect of quaternary ammonium compounds on pulping, Lenzinger Berichte, 79, 88-91.

-SadawarteN.S., A.R.D. Harwadkar and H.V. Eeramani (1992). Soda-anthraquinone pulping of bagasse, TAPPI Progress Report, 12:31-33.

-Rousu P., Rousu P.I., and Anttila J. (2002). Sustainable pulp production from agricultural waste, Resources, Conservation and Recycling, 35: 85–103

-Sarwar Jahan M., M. Khalidul Islam, A.J.M. Moynul Hasan and D.A.N. Chowdhury (2002) Investigation on soda and soda-anthraquinone (AQ) pulping of Saccharum -Spontaneum, TAPPSA J.(3) 21-25.

-Shatalov A.A., H. Pereira (2001) ARUNDO donax: New respective for pulping and bleaching – organosolv delignification. TAPPI J., 84(11):1-14.

-TanczosI., R. Putz, Comparative study on the effects and mechanism of the new Quatam – pulping. 10th international symposium on wood and pulping chemistry,1999, Finland, 288-291.

-Tanczos I., J. Borsa, I. Sajo, K. Laszlo, Z.A. Juhasz  and  T. Toth (2000) Effect of tetramethylammonoim hydroxide on cotton cellulose compared to sodium hydroxide, -Macromolecular chem. Physi., 201:2550-2555.

-TanczosI., H. Schmidt (2002) Quatam process – new sulfur-free delignification, J. of Wood Chem. Technol., 22(4):219-233.

-TanczosI., G. Volk and J. Balla, Hydrolysis of lignin model dimers studied by GC-MS, Eighth European workshop on lignocellulosics and pulp, 2004, Austria, 173-176.