بررسی پایداری چوب پلاستیک در مقابل آب، آتش و حمله قارچی در مقایسه با گونه‌های تیمار نشده افرا و آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران, ساری

چکیده

چوب پلاستیک به عنوان بک فراورده مرکب جدید از آرد یا الیاف چوب و مواد ترموست یا ترموپلاستیک­ها ساخته شده است. در چند دهه اخیر از محصولات کشورهای صنعتی غرب و به خصوص آمریکا در کاربردهای ضد رطوبت بوده است. برای انجام تحقیق نمونه­هایی از این محصول به همراه نمونه­هایی ازچوب گونه افرا و آزاد تهیه گردیدند. اثرات آب، آتش و قارچ رنگین­کمان بر روی نمونه های یادشده بالا با استفاده از استانداردهای ASTM و EN بکار برده شد. نتایچ بدست آمده نشان داد که بیشترین مقاومت در برابر آتش مربوط به چوب پلاستیک با ماده ترکیبی
 پلی­پروپیلن می­باشد و کمترین مقاومت نیز مربوط به گونه افرا است. در خصوص غوطه­وری نمونه ها نتایچ نشان داد که با افزایش سطح مقطع نمونه ها در چوب پلاستیک میزان جذب آب کاهش پیدا می کند. نتایج مربوط به تأییر قارچی به عنوان قارچ پوسیدگی سفید بر روی چوب پلاستیک در شرایط آزمایشگاهی د ر مدت 6 هفته همچنان نشان داد که کاربرد مواد ترکیبی 30 درصد پلی­پروپیلن، 30 درصد پلی­اتیلن و 40 درصد الیاف و یا آرد چوب می تواند به طور قابل ملاحظه­ای در مقابل پوسیدگی قارچی مقاومت نماید.
چوب افرا در برابر حمله قارچی در حدود 5/38 درصد کاهش وزن نشان داد که احتمالاً این کم مقاومتی به خاطر داشتن مواد قندی و نشاسته­ای زیادی است که در این گونه وجود دارد. میزان دوام افرای (طبیعی) با افرای تیمار شده با آب دریا, حدودا 3 درصد اختلاف نشان داد. بنابراین از نظر درجه بندی مقاومت در برابر حمله قارچ پوسیدگی جزء گونه های پوسیدنی به حساب آمد.
چوب درون آزاد در مقابل قارچ رنگین­کمان از خود مقاومت بالایی را نشان داد, به طوری که میزان کاهش وزن نمونه های طبیعی 75/3 درصد بود و جزء گونه های بسیار با دوام محسوب می شود. کاربرد آب دریا فقط نیم درصد به افزایش مقاومت چوب در برابر حمله قارچ رنگین کمان کمک نمود.
نتایج حاصل از اثر قارچ پوسیدگی بر روی چوب پلاستیک نشان داد که این فراورده مرکب چوبی در برابر حمله قارچ مقاوم بوده و قادر است در یک فرایند 6 هفته­ای به اندازه چوب دورن گونه آزاد در مقابل مکانیزم پوسیدگی مقاومت نماید. بنابراین، چوب پلاستیک ساخته شده در این تحقیق با کاهش وزن 14/3 درصدی جزء فراورده های چوبی خیلی با دوام به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 ابراهیمی، قنبر 1372. چوب خشک کنی در کوره، انتشارات دانشگاه تهران

امیرخیزی، ح، 1373. ساخت چوب پلاستیک، پایان نامه کارشناسی ، دانشکده چنگلداری و فناوری چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، 

امیدوار ، اصغر ،‌ثابت رفتار ، حبیب‌ا... ، 1379.  بررسی ساخت فرآورده‌های مرکب الیاف چوب- پلی‌استر با استفاده از الیاف بازیافتی کاغذ روزنامه - مجله منابع طبیعی ایران ، جلد 53 ، شماره3

پورحمزه ، سیده معصومه ، 1384 خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌ای الیاف چوب پلاستیک، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده جنگلداری و فناوری چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانی، صفحه 41

کاظمی، سید محمود، 1386. بررسی پایداری گونه های بومی و صنعتی جنگلهای شمال در برابر حمله عوامل مخرب در دریای مازندران، گزارش پایانی طرح تحقیقاتی، معاومت پژوهشی دانشگاه مازندران

مشکور، مهدی، 1384. الیاف چوب ترموپلاستیک، پایان نامه کارشناسی، دانشکده چنگلداری و فناوری چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان ، 16 صفحه

 هاشمی، م.، 1372. چوب ترموپلاستیک، پایان نامه کارشناسی، دانشکده چنگلداری و فناوری چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

 

Bowyer, and Hay green, 1982. Forest Products and wood Science, the lowa state university press. P. 157- 218

Clemons, C.2002. Wood plastic composites in the UnitedState: the interfacing of two industries. Forest Products Journal 52(6): 10-18    

Findlay, W.P.K., 1967. Timber pest and diseases. Pergamum Press Ltd., Heading ton Hill hall, Oxford 4 & 5 Fizroy Squar, London W. 1.

Kazemi, S.M. (1992). Durability of five wood species against Trametes versicolor, IRG/WP/ 1578,

Kazemi, S.M. 1996. An study on wood inhabiting fungi under different gaseous oxygen concentrations and moisture contents, Ph.D thesis. Univercity of London, Imperial college, Depertment of Biology, London SW 7.

Lopez, J.L., Cooper, P.A. and Sain, M. 2005. Evaluate of proposed test methods to determine decay resistance fiber plastic composites. Forest Products Journal 55 (1): 95-99

Morrell, J.J., 2006. Laboratory methods for assessing the resistance of wood plastic composites to fungal attack, IRG/WP 20340   

Silva Guzman, J.A. 2003. Development of an accelerated method for assessing decay of wood plastic composites. Ph.D. Dissertation, OregonStateUniversity, Corvallis, Oregon.189 pages

Stark,N.M., Clemons, C., Ibach, R., and Matuana, L. 2003. Durability of wood and polyethylene Development, Forestry Laboratory, Madison, Wisconsin. 38 pages.