اثر فاصله کاشت روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب دو کلن موفق صنوبر Populus deltoides در گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش گیاهان سریع الرشد صندوق پستی 116- 13185 تهران -ایران

کلیدواژه‌ها