تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

4 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

اندازه گیری خواص مکانیکی چوب گونه ممرز در منطقه اسالم گیلان با رعایت استاندارد ASTM آیین نامه D143-83 در مورد نمونه های تهیه شده از سه ارتفاع 350، 700 و 1200 متری سطح دریا در دو حالت سبز و خشک (خشک شده در هوای آزاد) انجام و برای تعیین تاثیر عوامل موثر رطوبت، جهات جغرافیایی، ارتفاع تنه و ارتفاع رویشگاه، مشاهدات حاصل از آزمایشهای با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل واقع و با استفاده از گروه بندی دانکن گروه بندی شد.
نتایج آزمایشهای و تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که خواص مکانیکی چوب گونه ممرز در جنگلهای اسالم تحت تاثیر ارتفاع رویشگاه بوده و با افزایش ارتفاع منطقه میزان آن کاهش می یابد که با تغییرات وزن مخصوص مطابقت دارد. در حالی که، اثرات جهات جغرافیایی و ارتفاع تنه درخت بر خواص چوب کم و گهگاه از نظر آماری اختلاف معنی داری ندارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات