بررسی امکان ساخت تخته خرده از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (توان بالقوه استفاده از ضایعات نخل و چوب کهور پاکستانی در صنعت تخته خرده چوب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

5 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

چکیده

در این بررسی شرایط بهینه ساخت تخته خرده چوب از ضایعات نخل و کهور پاکستانی موجود در قسمتهای جنوبی ایران با هدف تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته ها مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ماده چوبی بکار گرفته شامل ضایعات هرس درخت نخل و سرشاخه های کهور پاکستانی، رزین مورد استفاده 9، 10 و 11 درصد (بر اساس وزن خشک خرده چوب)، زمان پرس 5، 6 و 7 دقیقه به عنوان عامل متغیر در نظر گرفته شدند.
نوع رزین (اوره - فرم آلدئید)، نوع و درصد هاردنر (سخت کننده) (کلرور آمونیوم بر مبنای 2 درصد وزن خشک چسب)، زمان بسته شدن پرس (
4.5 میلیمتر بر ثانیه)، دانسیته تخته (0.7 گرم بر سانتیمتر مکعب)، فشار پرس (30 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و درجه حرارت پرس (160 درجه سانتیگراد) به طور ثابت فرض گردیدند. تخته های ساخته شده مطابق با استاندارد DIN-68763 جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داده است که:
- با افزایش میزان درصد چسب از 9 به 11 درصد مقاومت خمشی، مدول الاستیسته و چسبندگی داخلی افزایش یافته و واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 4 ساعت غوطه وری در آب کاهش یافته اند.
- بیشترین میزان چسبندگی داخلی 
(IB) در گونه کهور پاکستانی در زمان پرس 5 دقیقه بدست آمده است.
- با در نظر گرفتن ویژگیهای ذرات گونه های مورد بررسی مشاهده شد که شکل هندسی و ابعاد ذرات فلیک و چیپس در ضایعات نخل مهم می باشند. ضایعات نخل دارای دانسیته حجمی بالایی نسبت به گونه کهور پاکستانی بوده که تاثیر معکوس بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده می گذارند، بنابراین باید در طی فرآیند تولید تخته خرده چوب این عامل مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات