ارتباط بین مواد استخراجی چوب و پوسیدگی قارچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

2 دانشکده منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده

میزان مقاومت بیولوژیکی چوبدرون گونه های آزاد (Zelkova carpinifolia)، ملج (Ulmus glabra)، ممرز (Carpinusbetulus)، افرا (Acer laetum)، و زبان گنجشک (Pterocaria fraxinifolia) در مقابل حمله قارج رنگین کمان (Trametesversicolor) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از 16 هفته، میانگین کاهش جرم نمونه ها به ترتیب 2.19% در آزاد، 41.69% در ملج، 45.64% در ممرز، 53.03% در افرا، و 43.08% در زبان گنجشک تعیین گردید. میزان مواد استخراجی این گونه ها نیز از طریق روش T20403-76، تعیین، به طوری که چوبدرون آزاد دارای بیشترین مقدار مواد استخراجی (13.84%)، و سایر گونه ها به ترتیب: ملج 4.51%، ممرز 2.74%، افرا 3.88%، و زبان گنجشک 4.11% مواد قابل استخراج داشتند. نتایج آماری نشان داد که بین مقدار مواد استخراجی و میزان کاهش جرم چوبدرون همه گونه ها به استثنای گونه زبان گنجشک یک رابطه مستقیم خطی و منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها