بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

درخت کنار Ziziphus spinachristi (L.) Willd یکی از گونه های پرطاقت در مقابل گرما و خشکی می باشد و در مناطق جنوبی کشور سازگار بوده و به راحتی رشد می کند، بنابراین شناخت ویژگیهای بنیادی آن جهت شناخت بهتر قابلیتهای کاربردی آن ضروری است. در این بررسی مطالعه خصوصیات آناتومی چوب براساس دستورالعمل IAWA، خصوصیات فیزیکی بر مبنای استاندارد ASTM و مطالعه خصوصیات شیمیایی آن برمبنای استاندارد TAPPI انجام شد. براساس بررسی انجام شده، کنار دارای چوبی با بافت متوسط تا ریز بافت بوده و اندازه منافذ (پونکتواسیون) آوندی در آن متوسط (8.5 میکرومتر) است. تیغه آوندی کامل، پراکنده آوند، طول آوند با میانگین 460 میکرومتر در دسته آوندهای با طول متوسط و قطر آوند با میانگین 110 میکرومتر در دسته آوندهای قطور قرار میگیرد. تعداد آوند با میانگین 14 عدد در میلیمتر مربع کم، پارانشیم محوری به صورت دور آوندی و حاشیهای، اشعه های چوبی کوچک، تعداد اشعه چوبی متوسط و حاوی بلور و ذرات نشاسته میباشد و طول الیاف با میانگین طول 971 میکرومتر متوسط است. منافذ ساده برروی پارانشیم عرض برخی اوقات به صورت محوری در یک ردیف قرار میگیرند. چوب کنار با میانگین جرم مخصوص خشک 0.703گرم بر سانتیمتر مکعب نیمه سنگین و درصد هم کشیدگی حجمی آن متوسط است. میانگین میزان سلولز 49.28 و لیگنین 26.98 درصد, خاکستر 1.75 درصد و مواد استخراجی محلول در استن 1.68 درصد است. هیچ یک از صفات اندازه گیری شده در طول درخت تغییر معنی داری نداشتند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات