بررسی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از پوست دانه آفتابگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق، تهیه کاغذ از پوست دانه آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفته است. طول الیاف پوست دانه آفتابگردان 0.89میلیمتر و ترکیبهای شیمیایی پوست دانه آفتابگردان شامل سلولز 40.5%، لیگنین 30.5%، خاکستر 3.33% و مواد استخراجی محلول در استن و الکل 1.93% تعیین گردید. شرایط پخت سودا شامل سه درجه حرارت 165،170 و 175 درجه سانتیگراد، قلیاییت فعال در سه میزان 14%، 16% و 18% بر مبنای سود سوزآور و نسبت مایع پخت به پوست 6 به 1 انتخاب شد. بازده و عدد کاپا در مناسبترین شرایط پخت (درجه حرارت 165 درجه سانتیگراد و قلیاییت فعال 16%) بر مبنای سود به ترتیب، 55.7% و 74.96% بدست آمدند.
از این خمیر توسط پالایشگر
PFI ، 4 نوع خمیر کاغذ با 4 درجه روانی 30، 40، 50 و 60 درجه SR تهیه و از هر نوع 5 برگ کاغذ دست ساز تهیه گردید. بررسی در مورد مقاومتهای کاغذ بدست آمده نشان داد که افزایش پالایش در محدوده تغییر درجه روانی از 30 تا 40 SR بر روی مقاومت در برابر پاره شدن بی تاثیر و با افزایش پالایش از این مقاومت کاسته می شود. همچنین در محدوده مورد بررسی (30 تا 60 SR) مشاهده شد که افزایش پالایش تاثیری در مقاومت در برابر ترکیدن و طول شکست کاغذ بدست آمده ندارد.
این ماده لیگنوسلولزی در کارخانه های روغن کشی از آفتابگردان، به مقدار زیادی به صورت دورریز، تولید می شود. بخشی از آن به مصرف خوراک دام می رسد و بخشی دیگر به عنوان منبع حرارت سوزانده می شود. بدین جهت استفاده از آن می تواند در صنایع کاغذسازی و دیگر صنایع سلولزی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات