بررسی دوام 6 گونه چوبی ایران درمقابل عوامل مخرب دریایی در بندر چابهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

نمونه های آزمودنی از گونه های بلند مازو (Quercus castaneafolia)، ممرز (Carpinus betulus)، راش (Fagusorientalis)، توسـکا (Alnus subcordata)، چنار (Platanus orientalis) و کرت (Acasia arabica) به ابعاد 200×75×20میلیمتر تهیه شدند. نمونه های آزمودنی گونه های بلند مازو و ممرز به روش بتل با ماده حفاظتی کرئوزوت اشباع شدند. نمونه های اشباع شده همراه نمونه های شاهد این گونه ها در ساحل بندر چابهار در داخل دریا نصب شدند. دوام نمونه های آزمودنی در مقابل عوامل مخرب دریایی (marine borers) پس از مدت 8، 12، 24 و 33 ماه استقرار در آب دریا، براساس آیین نامه شماره D-2481 استاندارد ASTM مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج ارزیابی نمونه های آزمودنی، نمونه های شاهد توسکا پس از 8 ماه به درجه تخریب 0، بلند مازو، ممرز و راش پس از مدت 12 ماه به درجه تخریب 0 و کرت پس از مدت 12 ماه به درجه تخریب 3.8 رسیدند. نمونه های آزمونی اشباع شده با کرئوزوت گونه های بلند مازو پس از مدت 24 ماه استقرار در دریا و ممرز پس از مدت 33 ماه استقرار در دریا، به درجه تخریب 0 رسیدند. بدین ترتیب، اشباع با کرئوزوت، باعث افزایش دوام چوبها در مقابل حفاران دریایی تقریبا به میزان دو برابر نمونه های شاهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات