بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب درخت نوئل (پیسه آ آبیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

چکیده

از دو اصله درخت 22 ساله پیسه آ آبیس (Picea abies) از منطقه پیسه سون اسالم استان گیلان نمونه برداری شده است. میانگین جرم ویژه نسبی خشک و بحرانی این درختان 0.334 و 0.306 اندازه گیری شده است. میانگین طول تراکئیدها، قطر تراکئیدها، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره تراکئیدها به ترتیب 3.07 میلیمتر، 44.67 میکرون، 36.29میکرون و 4.19 میکرون بدست آمدند. ضریب لاغری الیاف این درخت 68.72 و ضریب نرمش و ضریب رانکل آن به ترتیب81.23 و 23.02 تعیین شدند. میانگین میزان سلولز، لیگنین، خاکستر و مواد استخراجی چوب این درخت به ترتیب59.74%، 28.94%، 0.3% و 1.41 درصد اندازه گیری شدند. 
در اثر افزایش میزان قلیاییت موثر و در نتیجه انحلال بیشتر لیگنین، بازده و عدد کاپای خمیر کاغذها کاهش یافت، به طوری که بازده خمیر کاغذها در قلیاییت موثر 16% برابر با 
48.67 درصد، قلیاییت موثر 18% برابر 44.67 درصد و در قلیاییت موثر 20% برابر با 45.63 درصد و عدد کاپای آنها نیز به ترتیب 46.85، 33.98 و 26.89 اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری مقاومت کاغذها نیز نشان داد که با افزایش زمان پخت تغییرات مقاومتهای بدست آمده در سطح 1% معنی دار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات