بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 رئیس بخش علوم دانشگاه پیام نور - سازمان مرکزی

4 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این بررسی به منظور استفاده بهینه از حجم زیاد پسماند الیاف کارخانه چوب و کاغذ مازندران در ساخت تخته خرده چوب انجام گرفت. دو نوع تخته همسان و سه لایه که در نوع لایه ای الیاف پسماند در لایه های سطحی بکار رفته است، ساخته شد. مقدار چسب اوره فرمآلدیید، 10 و 12 درصد و نسبت پسماند الیاف به خرده چوب در چهار سطح، صفر: 100، 85:15، 70:30، 55:45 درصد به عنوان عوامل متغیر و دمای پرس 160 درجه سانتیگراد، زمان پرس 6 دقیقه، رطوبت کیک 12 درصد، دانسیته تخته ها 0.75 گرم بر سانتیمتر مکعب به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی از این تخته ها شامل: مقاومت خمشی، مقاومت برشی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که با افزایش پسماند الیاف خواص مکانیکی تخته های مورد مطالعه کاهش یافته، ولی واکشیدگی ضخامت آنها بهبود می یابد. مقدار جذب آب با مصرف 15 درصد الیاف پسماند کاهش یافته و با زیاد شدن الیاف پسماند، افزایش می یابد. تخته های همسان مقاومت خمشی بالاتری نسبت به تخته های سه لایه داشتند، ولی از لحاظ مقاومت برشی تفاوت معنی داری بین دو نوع تخته مشاهده نشد. تخته های سه لایه نسبت به تخته های همسان واکشیدگی ضخامت کمتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات