استفاده از ضایعات حاصل از هرس درختان انگور در تهیه تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از سرشاخه های حاصل از هرس درختان انگور در صنایع تخته خرده چوب به ویژه در استانهای شمال غربی کشور بوده است. بنابراین با این ماده لیگنوسلولزی و با استفاده از 2 سطح مصرف چسب 10 و 12 درصد از نوع اوره فرمآلدیید (UF) و سه زمان پرس 4، 5 و 6 دقیقه اقدام به ساخت تخته های آزمایشگاهی گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
مقاومت خمشی 
(MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) تخته ها با افزایش میزان مصرف چسب و زمان پرس در سطح معنی داری بهبود یافت. به طوری که این دو ویژگی برای تخته های ساخته شده در شرایط مصرف چسب 12 درصد و زمان پرس 5 و 6 دقیقه در حد استاندارد DIN آلمان بوده است. نتایج حاصل از اندازه گیری چسبندگی داخلی (IB) تخته ها نشان داد که میزان مصرف چسب و زمان پرس دارای رابطه ای خطی با این ویژگی بوده است. به طوری که زیادترین چسبندگی داخلی در شرایط مصرف چسب به مقدار 12 درصد و زمان پرس 6 دقیقه مشاهده شد. مطلوب بودن چسبندگی داخلی تخته ها باعث شده است که مقدار واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تخته ها (T.S2, T.S24) مناسب و در حد استاندارد باشد. با این وجود حداقل واکشیدگی ضخامت در تخته های ساخته شده با مقدار 12 درصد مصرف چسب مشاهده شد.
بنابراین می توان بیان داشت که سرشاخه های حاصل از هرس درختان انگور از توان خوبی به عنوان ماده لیگنوسلولزی مناسب و ارزان قیمت در صنایع تخته خرده چوب برخوردار بوده و می تواند به صورت خالص و مخلوط با دیگر منابع لیگنوسلولزی در این صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات