اثر گونه و ضخامت لایه چوبی بر ویژگیهای مکانیکی چوب های لایه ای (L.V.L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ساخت چوبهای لایه ای (L.V.L) از دو گونه جنگلی توسکا و افرا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی سه ضخات لایه 2، 3 و 4 میلیمتر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته، مقاومت به فشار موازی الیاف و مقاومت به ضربه بر طبق دستورالعمل استاندارد DIN انجام شده است.
نتایج این بررسی نشان داده است که ویژگیهای مقاومتی چوب لایه ای از گونه توسکا بهتر از گونه افرا بوده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داده است که تاثیر گونه چوبی بر ویژگیهای مقاومتی اندازه گیری شده در سطح 
1% معنی دار است. همچنین نتایج این بررسی نشان داده است که ضخامت لایه ها تاثیر معنی داری بر ویژگیهای مقاومتی داشته است. با افزایش ضخامت لایه ها از 2 به 4 میلیمتر در ضخامت ثابت تخته لایه ای مدول الاستیسیته خمشی کاهش و مقاومت به ضربه افزایش یافته است. با توجه به اثر متقابل بین گونه و ضخامت مشخص شده است که استفاده از گونه توسکا در ضخامت 4 میلیمتر باعث حداکثر شدن مقاومت به ضربه در چوبهای لایه ای گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات