تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (.Carpinus betulus L) در دو منطقه ارتفاعی جنگلهای استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

در میان گونه های مختلف پهن برگان جنگلهای شمال ایران، گونه ممرز Carpinus betulus L. از مهمترین گونه های جنگلی بوده که دامنه انتشار وسیعی دارد و درصد قابل توجهی از سطح جنگلهای شمال را می پوشاند. در این بررسی از دو ارتفاع 700 و 1200 متری مناطق جنگلی استان گلستان نمونه برداری شده و ویژگیهای مقاومتی چوب گونه ممرز با آیین نامه D143-52 استاندارد ASTM، در دو حالت سبز و خشک (خشک شده در هوای آزاد) اندازه گیری شده است و برای تعیین تاثیر عوامل موثر رطوبت، جهات جغرافیایی، ارتفاع تنه و ارتفاع رویشگاه، مشاهدات حاصل از آزمایشهای با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و با استفاده از گروه بندی دانکن گروه بندی شدند.
با توجه به اندازه گیری مقاومتهای مکانیکی در منطقه استان گلستان در کل دارای مقاومتهای مکانیکی متوسطی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات