بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کارگاه آزمایشگاه/دانشگاه شهید رجایی

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار دانشگاه شهید رجائی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی متغیرهای موثر بر مقاومت در برابر بار کششی اتصال میخ چوبی تعبیه شده در تخته خرده چوب انجام گرفت. بدین منظور، از نمونه هایی T شکل استفاده گردیده. عوامل متغیر مورد نظر عبارت بودند از: میخ چوبی در دو نوع صاف و آجدار (مارپیچی)، قطر میخ چوبی در سه سطح 6، 8 و 10 میلیمتر، ضخامت خط چسب در سه سطح کمتر از 0.25، 0.25 و 0.5 میلیمتر و عمق نفوذ میخ چوبی در سه مقدار 2d، 3d و 4d (=d قطر میخ چوبی) که 54 ترکیب از عوامل متغیر فوق بوجود آمد و با توجه به 4 تکرار در هر ترکیب عوامل، در مجموع 216 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به معنی دار بودن اثر مستقل قطر و عمق نفوذ میخ چوبی بر مقاومت اتصال در برابر کششی، میخ های چوبی صاف یا آجدار (مارپیچی) با قطر 10 میلیمتر، عمق نفوذ 40 میلیمتر و ضخامت خط چسب 0.25 و 0.5 میلیمتر، تحمل بار زیادتری در برابر بار کششی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات