بررسی اثر جهت دهی و مقدار رزین (اوره فرمالدهید) بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه 'گرگان

3 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

در این پروژه اثر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه های ساخته شده از چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. تخته ها از نظر جهت دهی به دو صورت تصادفی (بدون جهت) و جهت دار (لایه های سطحی و لایه مغزی عمود بر هم) و با مقدار رزین اوره فرم آلدهید در دو سطح 8 و 10 درصد ساخته شدند. شرایط ساخت برای همه تخته ها ثابت در نظر گرفته شد. خواص مکانیکی شامل مدول گسیختگی (MOR)، مقاومت برشی موازی با سطح و خواص فیزیکی شامل درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جهت دار کردن تراشه ها باعث افزایش مدول گسیختگی و کاهش مقاومت برشی موازی با سطح تخته ها شده است. همچنین افزایش مقدار رزین اثر معنی داری بر کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات