بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ساقه پنبه و چوب اکالیپتوس (E. Camaldulensis) در تولید تخته خرده چوب بوده است. بنابراین با اضافه کردن صفر، 25، 50 و 75 درصد ذرات ساقه پنبه به خرده چوب تهیه شده از اکالیپتوس کاملدولنسیس و استفاده از 3 زمان پرس 3، 4 و 5 دقیقه اقدام به ساخت تخته های آزمایشگاهی گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی 
(MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) تخته ها نشان داد که با افزایش مقدار ساقه پنبه به ترکیب چوبی در سطح معنی داری این ویژگی ها بهبود یافته است. به طوری که این دو ویژگی برای تخته های ساخته شده در شرایط استفاده از 75 درصد ساقه پنبه و 25 درصد چوب اکالیپتوس حداکثر بوده است. همچنین با افزایش زمان پرس، مقاومت خمشی تخته ها بهبود یافته است. نتایج حاصل از اندازه گیری چسبندگی داخلی (IB) تخته ها نشان داد که افزایش زمان پرس باعث بهبود چسبندگی داخلی گردیده است و تخته های ساخته شده با استفاده از زمان پرس 5 دقیقه دارای بالاترین چسبندگی داخلی بوده اند. به همین دلیل در این شرایط، حداقل واکشیدگی ضخامت در تخته ها مشاهده گردید، هر چند مقدار واکشیدگی ضخامتی تخته های ساخته شده از ترکیب چوبی دارای 50 و 75 درصد ساقه پنبه به طور معنی داری بالاتر از بقیه تیمارها بوده است.
نتایج این بررسی نشان می دهد که در شرایطی که استفاده از گونه هایی مانند اکالیپتوس با جرم مخصوص بالا در ساخت تخته خرده چوب اجتناب ناپذیر می باشد کاربرد ساقه پنبه به عنوان یک مکمل بهبود دهنده خواص مکانیکی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات