تأثیر حضور ضایعات ساقه توتون مخلوط با خرده چوب صنعتی بر پایداری ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

                                                                                                DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.564.65.4.1578.1576
هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از ساقه گیاه توتون به همراه خرده‌چوب صنعتی در صنایع تخته‌خرده‌چوب به‌عنوان یک ماده ضایعاتی که مصرف مشخصی نداشته و دورریز بوده و دارای قیمت پایین می‌باشند و به دنبال آن کاهش میزان هزینه‌های تولید از طریق انتخاب این نوع ماده اولیه کم ارزش، بوده است. برای این منظور، از ذرات حاصل از ساقه گیاه توتون و خرده‌چوب صنعتی با نسبت‌های متفاوت شامل 100:0، 70:30 و 40:60 و با استفاده از دو سطح مصرف چسب 12 و 14 درصد از نوع اوره فرمالدهید (براساس وزن خشک خرده چوب) و زمان پرس 5 دقیقه برای ساخت تخته‌خرده‌چوب در نظر گرفته شدند. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب و مقاومت خمشی (MOR)، مدول الاستیسیته (MOE) و چسبندگی داخلی (IB) اندازه‌گیری و کلیه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اگرچه افزایش ذرات ساقه توتون منجر به افزایش واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب و کاهش مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی گردید اما همه تخته‌ها حد استاندارد اروپایی (EN) را دارا بودند. افزایش میزان چسب نیز تأثیر معنی‌داری بر کلیه ویژگی‌های تخته‌ها داشت و باعث بهبود خواص گردید. در یک نتیجه‌گیری کلی و با مقایسه خواص تخته‌های تولید شده با استاندارداروپایی(EN) مشخص گردید که با استفاده از 60 درصد ساقه توتون و 12 درصد چسب اوره فرمالدهید می‌توان تخته‌خرده‌چوب با خواص مطلوب تولید نمود. این موضوع نتیجه مثبتی در جهت استفاده از ساقه های گیاه توتون به‌عنوان یک نوع پسماند کشاورزی که پس از برداشت برگ های آن بر روی زمین باقی می ماند و به دنبال آن جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از سوزاندن این ترکیبات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Alma, M.H., Kalaycıo˘glub, H., Bektas, I. and Tutus, A., 2005. Properties of cotton carpel-based particleboards.Industrial Crops and Products, 22(2):141-149.

-Akgül, M., Güler, C. and Ҫöpür, Y., 2010. Certain physical and mechanical properties of medium density fiberboards manufactured from blends of corn (Zea mays indurataSturt.) stalks and pine (Pinusnigra) wood. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34:197-206.

-Alvarez, C., Rojano, B., Almaza, O., Rojas, OJ. andGanan., 2011. P. Self-bonding boards from plantain fiber bundles after enzymatic treatment: adhesion improvement of lignocellulosic products by enzymatic pre-treatment. Journal Polymer Environmental,19:182-188.

-Bektas, I., Güler, C., Kalaycioglu, H., Mengeloglu, F. andNacar M., 2005. Themanufacture  of particleboards using sunflower stalks (Helianthus annuus L.) and poplar wood (Populus alba L.). Journal of Composite Materials, 39:467-73.

-Cheng, E., Sun, X. and Karr, G.S., 2004. Adhesive properties of modified soybean flourin wheat straw particleboard. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 35(3):297-302.

-Copur, Y., Guler, C., Tas_cıog˘lu, C., Tozluog˘lu, A., 2008. Incorporation of hazelnut shell and husk in MDF production.Bioresource Technology, 99:7402-7406.

-Ergun, G., Birol, U. and Beyhan, K., 2009. Chemicalcomposition of toma(Solanumlycopersicum) stalkand suitability in the particleboardproduction, Journalof Environmental Biology, 30(5):731-734.

-Fathy, L., Faezipour, M.,andBahmani, M., 2010. Effect of UF and MUFresins on the practical properties of particleboard produced from rice strawand aspen particles. Iranian Journal of Wood and Paper ScienceResearch, 25(2):321-331.

-Han, G., 2001. Development of high-performance Reed and Wheat straw composite Panels, WOOD RESEARCH, 88:19-39.

-Iswanto, A.H., Azhar, I., Supryanto, A. and Susilowanti, A., 2014. Effect of resin type. Pressing temperature and time on particleboard properties made from sorghum bagasse. Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2):62-66.

-Jung Lin, C., 2008. Manufacturing particleboard panels from betel palm (Areca catechu Linn.), Science Direct, Journal of Materials Processing Technology,197)1–3:(445-448.

-JahanLatibari, A.,Golbabaei, F., Tamjidi, A.,Sobhani, B.and Raofkia A., 2013.Investigation on the utilization ofurban wood residues in theproduction of particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(1):109-122.

-MazhariMousavi, S.M., Hosseini, S.Z., Resalati, H., Mahdavi, S. and RasoolyGarmaroody, E., 2013.Papermaking potential of rapeseed straw, a newagricultural-based fiber source.Journal of Cleaner Production, 52:420-424.

-Moya, R., Camacho, D., Soto F.R. and Mata-Segreda, J., 2015. Internal bond of particleboards made of three wood species mixture with empty fruit bunch of Elaeisquineensis, leaves of Ananascomosus or tetra park. Journal of agricultural Science, 4(6):241-247.

-Ntalos, G.A. and Grigoriou, A.H., 2002. Characterization and utilization of vinepruning as a wood substitute for particleboard production.Industrial Crops and Products, 16 (1):59-68.

-Papadopoulos, A.N., Hill, C.A.S., Gkaraveli, A., Ntalos, G.A. and Karastergiou S.P., 2004. Bamboo chips (Bambusa Vulgaris) as an alternative lignocellulosic raw materials for particleboard manufacture. HolzalsRoh-und Werkstoff, 62(1):36-39.

-Pirayesh, H., Khazaeian, A. and Tabarsa, T., 2012.The potential for using walnut (Juglansregia L.) shell as a raw material for wood-based particleboard manufacturing. Composites B, 43:3276-80.

-Paridah, M.T., Juliana, A.H., El-Skekeil, Y.A., Jawaid, M. and Alothman, O.Y., 2014.Measurement of mechanical and physical properties of particleboard by hybridization of Kenaf with rubber wood particles. Measurement, 56:70–80.

-Rangavar, H., Rasam, G., and Aghagolpour, V., 2011. Investigation on the Possibility of Using Canola Stem Residues for Particleboard manufacturing. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 18(1):91-104.

-Rassam, G., Azadifard, M., Kargarfard, A. and Fazeli, F., 2014. Investigation the possibility of particleboard manufacture using corn stalks. , Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(4):609-623.

-Sain, M. and Panthapulakkal, S., 2006. Bioprocess preparation of wheat straw fibersand their characterization. Industrial Crops and Products, 23(1):1-8.

-Sudin, R. and Swamy, N., 2006. Bamboo and wood fiber cement composites for sustainable infrastructure regeneration. Materials Science, 41(21):6917-6924.

-Shakhes, J.A.B., Marandi, M., Zeinaly, F., Saraian, A., and Saghafi, T., 2011. Tobacco Residuals As Promising Lignocellulosic Materials For Pulp And Paper industry. BioResources, 6(4):4481-4493.

-Sarki, J., Hassan, S.B., Aigbodion, V.S. and Oghenevweta.J.E., 2011.Potential of using coconut shell particle fillers in eco-composite materials.Journal of Alloys Compound, 509:2381-2385.

-Tabarsa, T., Ashori, A. andGholamzadeh, M., 2011. Evaluation of surface roughness andmechanical properties of particleboard panels made from bagasse.Composites: Part B, 42(5):1330-1335.

-Usta, M., Kırcı, H. and Eroglu, H., 1990. Soda-Oxygen pulping of corn (Zea mays induratasturt). In: Tappi Pulping Conference: Toronto, Ontario,Canada, Proceeding Book, 1:307-312.

-Xiaqun, M., Enzhicheng, A., 2003. Physical properties of medium density wheat straw particleboard using different adhesive. Industrial crop and products,18:47-53.

-Zhang, L. and Hu, Y., 2014. Novel lingo cellulosic hybrid particleboard compositesmade from rice straws and coir fibers.Materials and Design, 55:19–26.