تاثیر پیش‌تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب‌های گردو و توت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش تاثیر پیش تیمار حرارتی در محیط نیتروژن بر خواص صوتی چوب‌های گردو و توت بررسی شد. برای این منظور تخته‌هایی به ابعاد 20×20×300 میلی‌متر و با رطوبت سبز از ناحیه چوب‌برون تهیه شد. تیمار حرارتی در دماهای 140 و 160 درجه سانتی‌گراد برای مدت 30 و 60 دقیقه و در فشار 2 پاسکال انجام شد. پس از تیمار حرارتی، نمونه‌ها به روش جابجایی هوای گرم در یک کوره آزمایشگاهی در دمای 50 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و سرعت هوای 1 متر بر ثانیه تا میانگین رطوبت نهایی 8 درصد خشک شدند. مدول الاستیسیته دینامیک و میرایی ارتعاش با استفاده از آزمون صوتی تیر دو سر آزاد قبل و بعد از خشک‌کردن نمونه‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار حرارتی در دمای 140 درجه سانتی‌گراد برای مدت 30 دقیقه تاثیر معنی‌داری بر پارامترهای صوتی هیچ یک از چوب‌ها نداشت. در مقابل، تیمار حرارتی در دمای 160 درجه سانتی‌گراد موجب افزایش معنی‌دار در مدول الاستیسیته دینامیک و بهبود کیفیت ارتعاشی چوب‌های گردو و توت شد. نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس نشان داد که بر خلاف چوب توت، در چوب گردو تخریب پلیمرهای دیوار سلولی و افزایش میزان بلورینگی در اثر تیمار حرارتی در دمای 160 درجه سانتی‌گراد رخ داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات