اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کاربرد گسترده چوبهای اصلاح گرمایی شده در مصارف بیرونی و محیطهای با رطوبت نسبی و دمای بالا، مطالعه ویژگی‌های مکانیکی و رفتار خزشی این فرآورده را حائزاهمیت نموده‌است. هدف کلی این پژوهش بررسی اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب اصلاح گرمایی شده افرا پلت بود. اصلاح گرمایی بر روی نمونه‌های خشک چوب افرا در سه سطح دمایی160، 175 و 190 درجه سانتی‌گراد انجام شد. آزمون خمش استاتیک چهار نقطه‌ای برای تعیین میزان بار موردنیاز در آزمون خزش، در سه تکرار در هر سطح دمای اصلاح، انجام شد. برای انجام آزمون‌های خزش، سه سطح دمای آزمون 21، 40 و 60 درجه سانتی‌گراد و مدت‌زمان آزمون 65 ساعت در نظر گرفته شد. نتایج آزمون خمش نشان داد اصلاح گرمایی موجب کاهش مدول‌گسیختگی نسبت به نمونه‌های شاهد گردید؛ اما مقدار مدول‌الاستیسیته تغییر معناداری نیافت. نتایج آزمون خزشی نشان داد با افزایش دمای آزمون، مقادیر عکس مدول‌آنی و خزشی افزایش یافت. با افزایش دمای اصلاح نیز مقدار عکس مدول خزشی افزایش یافت. بررسی ضریب کارایی ضد خزش برای ارزیابی تأثیر دمای آزمون بر میزان خزش در سطوح مختلف اصلاح، نشان داد اصلاح گرمایی در دمای 160 درجه سانتی‌گراد به بهبود مقاومت در برابر خزش در دماهای آزمون بالاتر منجر شد که علت این امر به افزایش بلورینگی سلولز و واکنش‌های تراکمی لیگنین نسبت داده شد که به پلاستیکی شدن کمتر چوب در دماهای آزمون بالاتر منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات