مقایسه تولید انرژی گرمایی از زیست‌توده چوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

چکیده

استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل زیست‌توده روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا کشورها متوجه می شوند که تولید انرژی از این طریق راه حلی برای انجام تعهدات بین‌المللی‌شان در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌باشد. در سیستم‌های تبدیل انرژی از زیست توده به علت نیازهای انرژی تمامی فرآیند‌ها، سوخت‌هایی با ارزش گرمایی نسبتاً بالا از از نظر کارایی و بازده مطلوب‌تر هستند. در سیستم‌های تبدیل گرمایی، زیست‌توده با ارزش گرمایی بیشتر و ترکیب مناسب، مطلوب‌تر است. در این تحقیق، 10 زیست‌توده چوبی به منظور تولید انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی‌های مورد بررسی این زیست‌توده‌ها برای ارزیابی شامل درصد رطوبت، خاکستر، مواد فرار، عناصر (کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن) و ارزش گرمایی بودند. ارزش گرمایی زیست‌توده بر اساس دو روش محاسبه‌ای و اندازه‌گیری مستقیم به‌ترتیب براساس مقدار عناصر و بمب کالری‌متری تعیین شد. نتایج نشان داد زیست‌توده کاج تهران دارای درصد گوگرد بیشتری نسبت به بقیه است که در فرایند تولید انرژی از نقطه نظر زیست محیطی یک مورد نامطلوب محسوب می‌شود. زیست‌توده پرتغال تامسون دارای کمترین نسبت کربن ثابت به مواد فرار بوده و برای فرآیند گازی‌سازی مناسب‌تر است. بیشترین و کمترین ارزش گرمایی به ترتیب برای زیست‌توده حاصل از صنوبر دلتوئیدس و سیب تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات