پتانسیل استفاده از چوب (گرز) ذرت در تولید تخته خرده چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 دکتری صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

چکیده

Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.461.69.4.1602.1576
هدف از این بررسی استفاده از چوب (گرز) ذرت دانه ای در تولید تخته خرده چوب بوده است. بنابر این با استفاده از 2 دمای پرس 170 و 180 درجه سانتیگراد، و همچنین کاربرد 4 سطح نسبت مصرف چوب ذرت به خرده چوب صنوبر ( 100 به صفر، 75 به 25، 50 به 50 و 25 به 75 درصد ) در لایه میانی کیک خرده چوب به عنوان عوامل متغیر اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های ساخته شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن گروه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که دمای پرس بر مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها اثر معنی دار داشته است و تخته های ساخته شده با دمای پرس 170 درجه سانتیگراد از مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بالاتری برخوردار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش ذرات چوب ذرت در لایه میانی، مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی با کاهش روبرو گردید و بیشترین مقدار این ویزگی ها در شرایط استفاده از 50 درصد ذرات چوب ذرت در لایه میانی تخته ها حاصل شده است. همچنین با افزایش دمای پرس واکشیدگی ضخامت تخته ها افزایش یافته است همچنین کلیه خواص فیزیکی تخته ها با کاهش مصرف ذرات چوب ذرت در لایه میانی بهبود یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه تخته خرده چوب های دارای ذرات چوب ذرت نسبت به تخته های شاهد (صنوبر) از خواص فیزیکی مناسب و قابل رقابت برخوردار نمی باشد با این حال می توان با کاربرد ذرات چوب ذرت در لایه میانی تخته تا میزان 50 درصد و همچنین دمای پرس 170 درجه سانتیگراد ، تخته هائی با ویژگی های مکانیکی بالاتر از سطح استاندارد EN اروپا تولید نمود.

کلیدواژه‌ها