اصلاح خمیرکاغذجوهرزدایی شده(DIP) به وسیله پیوندزنی با کربوکسی متیل سلولز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشگاه تهران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران

4 استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، صندوق پستی 139-31745، ایران

چکیده

Dor:98.1000/1735-0913.1398.34.475.69.4.1575.1586
در این پژوهش خمیرکاغذ جوهرزدایی شده(DIP) از طریق وارد کردن گروه‌های باردار در سطح الیاف توسط کربوکسی متیل سلولز(CMC) به منظور تولید خمیر‌کاغذی مقاوم‌تر اصلاح شد. تیمارهای اصلاحی خمیر‌کاغذ در دمای 85، 95 و120 درجه سانتی-گراد، مدت زمان واکنش 60، 90 و 120 دقیقه و در حضور الکترولیت کلرید کلسیم انجام شد. سپس زمان آب‌گیری، قابلیت نگهداری آب(WRV)، مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن، ماتی و روشنی خمیرکاغذهای اصلاح شده با CMC اندازه‌گیری و با مقادیر متناظرخمیر‌کاغذهای تیمار شده با کربوکسی متیل سلولز به صورت افزودنی مرسوم و خمیرکاغذ اصلاح نشده مقایسه شد. نتایج نشان دادند که مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ اصلاح شده با کربوکسی متیل سلولز در مقایسه با خمیرکاغذ اصلاح نشده و تیمار شده با کربوکسی متیل سلولز به صورت افزودنی بهبود یافتند. در حالی که خواص نوری و سرعت آب‌گیری در اثر اصلاح تحت تأثیر قرار نگرفتند. بر خلاف انتظار قابلیت نگه‌داری آب توسط خمیر کاغذ اصلاح شده در مواردی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها