مقایسه دینامیکی و استاتیکی اتصال دم چلچله و فاق و زبانه در گونه نراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

2 استاد ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

3 دانشیار ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرج ، البرز ، ایران

4 استادیار ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی دینامیکی و استاتیکی خواص الاستیکی اتصالات ایجاد شده درچوب نراد با استفاده از اتصالات متداول در صنایع چوب از جمله اتصال دم چلچله و فاق وزبانه در گونه نراد Abies alba) ) با استفاده از دو نوع چسب پلی ونیل استات (PVA) و سیانواکریلات(CA) صورت پذیرفت . ابعاد نمونه های تحقیق بر طبق استاندارد بین المللی ISO شماره 3129 ، 24*50*360 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله حاکی از آنست که ،اثر نوع اتصال ، نوع چسب ، اندازه اتصال و همچنین اثر متقابل اندازه و نوع اتصال در آزمون دینامیکی و استاتیکی در سطح پنج درصد معنی دار گشتند. با افزایش طول زبانه اتصال و ارتفاع دم چلچله مدول الاستیسیته دینامیکی و استاتیکی افزایش یافت مدول الاستیسیته اتصال دم چلچله به دلیل شکل اتصال دهنده و همگن بودن بافت اتصال دهنده و همچنین عدم وجود خط چسب گسترده در این اتصال ، به مدول الاستیسیته نمونه های اتصال نیافته (شاهد) نزدیک تر می باشد و همچنین چسب سیانواکریلات به دلیل تحمل تنش بالاتر و همچنین گیرایی سریعتر این چسب سبب بهبود خواص الاستیکی نمونه ها نسبت به چسب پلی ونیل استات گردید. با توجه به نتایج آزمون تی استیودنت و آزمون همبستگی پیرسون، مدول الاستیسیته دینامیک و استاتیک برآورد شده در تحقیق دارای رابطه معنی دار در سطح پنج درصد و دارای همبستگی مثبت برآورد گردید با توجه به همبستگی نتایج آزمون استاتیکی و دینامیکی ، روش های بررسی غیرمخرب دینامیکی را می توان جایگزین مناسبی برای آزمون های مخرب استاتیکی، جهت ارزیابی و درجه بندی چوب آلات دانست .

کلیدواژه‌ها