تأثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/پلی‌پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

در این تحقیق تأثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام-پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پودر پوست بادام در سه سطح 30، 35 و 40 درصد و نانورس در سطوح 0، 5/2 و 5 درصد استفاده گردید، همچنین مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن به میزان 2 درصد در تمام ترکیب‌ها بکار برده شد؛ سپس نانوکامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از مخلوط‌کن دوماردونه ناهمسوگرد و دستگاه قالب‌گیری تزریقی ساخته شد. آزمون‌های مکانیکی شامل کشش، خمش، ضربه و سختی و آزمون‌های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت اندازه‌گیری شد. همچنین آزمایش XRD به‌منظور تعیین نحوه پراکنش نانورس در چندسازه‌های ساخته شده و تهیه عکس‌های میکروسکوپ الکترونی SEM به‌منظور بررسی سطوح شکست نیز انجام گردید. نتایج نشان دادند که حضور نانورس اثر معنی‌داری بر روی مدول‌های الاستیسیته خمشی و کششی ندارد و از طرفی حضور نانورس باعث کاهش مقاومت‌های خمشی و کششی شد. سختی و دانسیته کامپوزیت‌ها از پلاستیک خالص بالاتر بود و مقاومت به‌ضربه تمامی کامپوزیت‌ها از پلاستیک خالص پایین‌تر بود. با توجه به نتایج آزمون‌های فیزیکی می‌توان نتیجه گرفت که حضور نانورس اثر معنی‌داری بر روی کامپوزیت‌ها نداشته است P<./.5)). البته الگوی پراش اشعه ایکس نشان داد که فرم نانو کامپوزیت از نوع ساختار بین لایه‌ایست، همچنین نتایج مورفولوژی نشان می‌دهد که نمونه‌های حاوی 5/2 درصد نانورس و 35 درصد پوست بادام دارای بالاترین آرایشIntercalation  و بهترین پراکنش هستند.
 

کلیدواژه‌ها