بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی چندسازه سه جزئی پلی‌پروپیلن- پلی‌اتیلن ترفتالات ضایعاتی- پودر چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد صنایع پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران،

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 عضوهیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از پلی‌اتیلن ترفتالات ضایعاتی بر خواص مکانیکی و رئولوژیکی چندسازه پلی‌پروپیلن- پودر چوب بررسی شده است. چندسازه‌های پلی‌پروپیلن-پلی‌اتیلن ترفتالات ضایعاتی- پودر چوب، طی فرایندی دومرحله‌ای تهیه و اثر مقدار پلی‌اتیلن ترفتالات ضایعاتی در محدوده 33-10 درصد وزنی بر روی خواص چندسازه نهایی در 5 تیمار بررسی شد. خواص مکانیکی با استفاده از آزمون کشش و مقاومت شکست به‌وسیله آزمون ضربه بررسی گردید. رفتار رئولوژیکی چندسازه‌ها با استفاده از دستگاه رئومتر در حالت نوسانی بررسی و خواص رئولوژیکی دینامیک مانند ویسکوزیته دینامیک، مدول ذخیره‌ای، مدول اتلافی و فاکتور اتلاف در دمای 190 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد. در نتایج، افزایش سفتی چندسازه‌ها با اضافه کردن پلی‌اتیلن ترفتالات مشاهده گردید. همچنین در مقادیر کم پلی‌اتیلن ترفتالات، کاهش استحکام کششی نسبت به چندسازه پلی‌پروپیلن- چوب مشاهده گردید و با افزایش مقدار پلی‌اتیلن ترفتالات، استحکام کششی بیشتر شد. نمونه‌های حاوی پلی‌اتیلن ترفتالات، ویسکوزیته کمپلکس و مدول ذخیره‌ای بالاتری نسبت به چندسازه‌های بدون پلی‌اتیلن ترفتالات نشان دادند. همچنین مشاهده شد که فاکتور اتلاف در این چندسازه‌ها نسبت به چندسازه پلی‌پروپیلن- چوب پایین‌تر بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Bataille, P., Boisse, S. and Schreiber, H., P., 1989. Mechanical Properties & Permeability of PP & PET Mixtures. Polymer Engineering & Science, 27(9), 622-626.

-Bledzki, A.K. and Faruk, O., 2004. Wood Fiber Reinforced Polypropylene Composites: Effect of Fiber Geometry and Coupling Agent on Physico-Mechanical Properties. Applied Composite Materials, 40, 365-379.

-Cheung M. K., Chau D., 1997. Mechanical & Rheological Properties of PET/PP Blends, Polymer International, 43,281-287, 1997

-Guo, R. and Azaiez, J., 2005.  Rheology of Fiber Filled Polymer Melts: Role of Fiber-Fiber Interactions & Polymer-Fiber Coupling. Polymer Engineering & Science, 45,385-399.

-Hristov, V., Krumova, M., Vasileva, St. and Michler, G., 2004. Modified Polypropylene Wood Flour Composites. ΙΙ. Fracture, Deformation and Mechanical Properties. Journal of Applied Polymer Science, 1286-1292.

-Hristov, V. and Takacs, E., Vlachopoulos, J., 2006. Surface Tearing & Wall Slip Phenomena in Extrusion of Highly Filled HDPE/WF Composites. Polymer Engineering & Science, 46, 1204-1214.

-Jafarzade, F., Oromieh, A. and Ershad, Langeroodi, M., 2006. Mechanical and Thermal Properties of  Polypropylene/Recycled Polyethylene Terephthalate/Chopped Rice Husk Composites, Iran Polymer and Petrochemical Institute, 2008. Journal of Applied Polymer Science, 110, 1979-1985.

-Jingchen, W., Demei, Y., Chan, C., M., Kim, J. and Mai, Y., M., 2000. Effect of Fiber Pretreatment Condition on the Interfacial Strength & Mechanical Properties of Wood-Fiber/PP Composites. Journal of Applied Polymer Science, 76, 1000-1010.

-Oyman, Z.O. and Tincer, T., 2003. Melt BLending of PET with PP in the Presence of Silane Coupling Agent. Journal of Applied Polymer Science, 89, 1039-1048.

-Stark, N., 2003. Effect of Wood Fiber Characteristics on Mechanical Properties of Wood/Polypropylene Composites, 2003. Wood & Fiber Science, 32(5), 167-174.

-Song, M. and Pang, Y., 2001. Correlation among Morphology, Interface & Mechanical Properties: Experimental Studies, Journal of Macromolecular Science-Physics, B40 (6), 1153-1167.

-Santos, P. and Pezzin, S.H., 2003. Mechanical Properties of  PP Reinforced with Recycled PET Fibers. Journal of Materials Processing Technology. 143-144, 517-520.