دوره و شماره: دوره 5، 13- شماره 255، زمستان 1379، صفحه 1-42 
2. بررسی ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا برای کاغذسازی

صفحه 43-107

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی