دوره و شماره: دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380 
1. خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

صفحه 1-17

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


2. خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

صفحه 20-31

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی


3. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

صفحه 33-60

فرداد گلبابائی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی؛ عباس فخریان روغنی


4. بررسی امکان ساخت تخته خرده از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (توان بالقوه استفاده از ضایعات نخل و چوب کهور پاکستانی در صنعت تخته خرده چوب)

صفحه 61-87

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی