دوره و شماره: دوره 7، 17- شماره 300، پاییز 1381 
2. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب تاغ و کاه گندم

صفحه 27-56

ابوالفضل کارگرفرد؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ علی فتح الله زاده


3. بررسی مقدماتی اثرات عوامل مخرب دریایی بر روی هفت گونه چوبی در سواحل بندرعباس

صفحه 57-72

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده