تاثیر اسید بوریک بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب‌های ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید (UF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چند سازه چوبی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

4 عضو هیات علمی استادیار، گروه شیمی دانشگاه زابل

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقاومت در برابر آب تخته خرده چوب‌های ساخته شده با رزین اوره فرمالدهید (UF) به کمک افزودن اسید بوریک به این رزین بود. در این بررسی افزودنی مورد نظر به عنوان عامل متغیر در چهار سطح 1، 2، 3 و 4 درصد نسبت به وزن خشک چسب استفاده شد. پس از تهیه فراورده‌های مرکب، مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی بر اساس استاندارد ASTM, D1013-04 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این افزودنی موجب افزایش مقاومت در برابر آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بعد از غوطه‌وری در آب، در تخته خرده چوب‌های ساخته شده با این رزین شد. همچنین استفاده از این افزودنی مقاومت چسبندگی 24 ساعت غوطه‌وری در آب نسبت به نمونه شاهد افزایش داد، اما در حالت خشک نسبت به نمونه شاهد باعث کاهش شد، هرچند این کاهش پایین‌تر از حد استاندارد نبود. با افزایش سطوح اسید بوریک تا 2 درصد مقاومت خمشی نمونه‌های ساخته شده نسبت به نمونه شاهد افزایش، و بعد از این سطح کاهش یافت. احتمال می‌رود این کاهش به علت تاثیر اسید بوریک بر روی الیاف سلولزی یا فیبر سلولزی باشد در اثر گرما باعث تخریب این الیاف و کم شدن مقاومت‌ خمشی می‌شود. همچنین با افزایش سطوح افزودنی ذکر شده تا سطح 4 درصد مدول الاستیسیته تخته-های ساخته شده نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Alma, M. H., Kalaycioglu, H., Bektas, I. and Tutus, A., 2005. Properties of cotton carpel-based particleboards. Industrial Crops and Products. 22(2): p 141-149.

- Colakoglu, G., Colak, S., Aydin, I., Yildiz, U.C. and Yildiz, S., 2003. Effect of boric acid treatment on mechanical properties of laminated beech veneer lumber. Silva Fennica. 37(4): 505–510.

- Doosthoseini, K., 2007. Wood Composite Materials. University of Tehran. 716p.

- Han, G., Umemura, K., Wong, E., Zhang, M. and Kawai. S. h., 2001. Effect of silane coupling agent level and extraction treatment on the properties of UF-bonded reed and wheat straw particleboards. Journal Wood Science. 47(5): p 18-23.

- Latibari, A.J., 2007. Science and Technology of Adhesion for Lignocellulosic Substances. Ialamic Azad University Karadj Branch. 348p.

- Mansouri, H.R. and Pizzi, A., 2006. Urea–Formaldehyde–Propionaldehyde Physical Gelation Resins for Improved Swelling in Water. Journal of Applied Polymer Science, 102 (6): p 5131–5136.

- Mansouri, H.R., Pizzi, A. and Leban, J. M., 2006. Improved water resistance of UF adhesives for plywood by small pMDI additions. Holz als Roh- und Werkstoff, 64 (3): p 218–220.

- Pandey, S. N., and Gurjar, R.M., 1987. Effects of flame retardants on the properties of particle boards prepared from cottonseed hulls. Biological Wastes. 19(3): 197-203.

- Pedieu, R., Koubaa, A., Riedl, B., Wang, X.M. and Deng, J., 2011. Fire-retardant properties of wood particleboards treated with boric acid. Journal Wood Prod. 70: 191-197.

- Pizzi, A., 1997. Wattlebase adhesive for exterior grade particleboards. Forest Products Journal. 28(12): p 1-5

- Roumeli, E., Papadopoulou, E., Pavlidou, E., Vourlias, G., Bikiaris, D., Paraskevopoulos, K. M. and Chrissafis, K., 2012. Synthesis, characterization and thermal analysis of urea formaldehyde/nanoSiO2 resins. Thermochimica Acta. 527: 33-39.

- Tsuyumoto, I., Oshio, T. and Katayama, K., 2007. Preparation of Highly Concentrated Aqueous Solution of Sodium Borate. Inorganic Chemistry Communications. 10 (1): 20–22.

- Zenat, A. N., Nassar, M. A. and Meligy, M.G., 2011. Effect of Addition of Boric Acid and Borax on Fire-Retardant and Mechanical Properties of Urea Formaldehyde Saw Dust Composites. International Journal of Carbohydrate Chemistry. 10(1): 1-6.