بررسی ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP ) رنگبری شده با توالی های اکسیژن، پروکسید هیدروژن و دی تیونیت سدیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

این تحقیق با هدف تاثیر رنگبری کاملاً بدون کلر (TCF) بر ویژگی های نوری و مقاومتی کاغذ حاصل از خمیرکاغذCMP انجام شد. به همین منظور مقداری خمیر رنگبری نشده شیمیایی- مکانیکی((CMP به صورت تصادفی از کارخانه چوب و کاغذ مازندران انتخاب شد. سپس این خمیرها با توالی های دو و سه مرحله ای OP، OPY، PYو P(OE)O و با استفاده از اکسیژن(O)، پروکسید هیدروژن(P)،استخراج قلیایی با اکسیژن(OE) و دی تیونیت سدیم(Y) رنگبری گردید. از خمیرکاغذ های مذکور کاغذهای دست ساز با وزن پایه gr/m2 70 تهیه و خواص نوری و مقاومتی آن ها طبق آزمون های استاندارد TAPPI اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در اثر رنگبری بدون ترکیبات کلر(TCF) روشنی، سبز رنگی، مقاومت های به پارگی، کششی، ترکیدن، طول پارگی و تاه شدن افزایش و ماتی و فاکتورa* کاغذ های حاصل از خمیرکاغذ CMP کاهش را نشان می دهد. به طور کلی، نقش توالی رنگبری سه مرحله ای P (Eo)O و همچنین توالی های رنگبری دو مرحله ای (PY) و (OP) در سفید سازی خمیرکاغذ CMP و بهبود روشنی و مقاومت های کاغذ حاصل موثر تر از توالی یک مرحله ای (P) و خمیر رنگبری نشده کارخانه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Barzan A., S. Soraki, 2002. Procedure for pulp and paper testing and experiment, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (in Persian).

- Buchert, J., Tenkanen, M., Kantelinen, A., and Viikari, L., 1994. Application of xylanases in the pulp and paper industry, Bioresource Technology, 50(1): 65-72.

-Bajpai, P., 1998. Biotechnology for environmental protection in pulp and paper industry.Springer.Germany, Pp: 91-107.

- Costa, M.M., and Colodette, J.L., 2007. The impact of kappa number composition on eucalyptus kraft pulp bleachability, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 24(1): 61-71.

- Cater, Henry A., 1996. The chemistry of paper preservation, Journal of Chemical Education, 73(11), 1068-1073.

-Forsskahl I .,H. Tylli and C .Olkkonen , 2000. Participation of carbohydrate – derived chromospheres in the yellowing of high – yield and TCF pulps , Journal of pulp and paper science, 26(7): 98-104.

-Hashemi, S.R., 2015. Investigation on TCF bleaching of Tobacco stalk soda pulp , Iranian j. of wood and paper sci. and technology 29(4), 619-628.

- Hedjazi, S.,A. Jahan Latibari, R. Patt., 2007. Investigation on TCF bleaching of wheat straw soda pulp,  Journal of the Natural Res., 59(4), 935-951.

- Jeffries, T.W., and Viikari, L., 1996. Enzymes for pulp and paper processing, American chemical society, Washington, DC, 326p.

-Luiss, A.J., and Jackson, 2002. Textbook of pulping technology, McGraw-Hill, New York, NY, 126-132.

-Mirshokraie S.A.., 2003.Pulp and paper technology, Aeeizh publication, Tehran, Iran, 209-210p, (Translated in Persian).

-Mirshokraie S.A. and Abdolkhani A., 2005. Effects of metallic ions on brightness CMP pulp of hardwoods in north of Iran, Iranian journal national resourse,58 (2),405-414, (in Persian).

-Paullsson M. , Lucian A. , Arthur J., 2001. Photo-yellowing of untreated chemi-thermo-mechanical pulp under argon, ambient and oxygen atmosphere, Journal of wood chemistry and technology ,21 (4),343-360.

- Tran A .V., 2003. Thermal yellowing of hard wood kraft pulp bleaching with a chlorine dioxide based sequence , Journal of pulp and paper science , 28(4),115-116.

- Technical Association of Pulp and Paper Industry, 2009. Standard Test method, TAPPI Press, Atlanta, GA.USA.

-Vaysi, R., 2015. A Study on the possibility of extraction, identification and removal of metallic ions and resins in bleached bagasse pulp by ECF stages , Iranian journal of wood and paper science research, 30(1), 72-84.

-Xue .C . , 2002. H2o2 bleaching of mechanical pulps , Journal of pulp and paper science, 28(1), p.30.