بررسی و مقایسه ویژگی‌های خمیر‌کاغذ سودای باگاس رنگبری شده با توالی های کاملا بدون کلر(TCF) و بدون کلر(ECF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

2 فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه اثرات رنگبری کاملا بدون کلر(TCF) و بدون کلر(ECF) بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی کاغذ حاصل از خمیرکاغذ سودای باگاس انجام شد. به همین منظور مقداری خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس به صورت تصادفی از کارخانه پارس اهواز انتخاب شد. سپس این خمیرکاغذ ها با توالی های یک، دو و سه مرحله ای P، OP ، OPY ، P(PE)O، EHP و H(PE)O با استفاده از اکسیژن(O)، پروکسید هیدروژن(P)، استخراج قلیایی با پروکسید هیدروژن(PE)، هیپوکلریت سدیم(H) و دی تیونیت سدیم (Y) رنگبری گردید. از خمیرکاغذ های مذکور کاغذهای دست ساز با وزن پایه gr/m2 70 تهیه و خواص نوری و مقاومتی آن ها طبق آزمون های استاندارد TAPPI اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در اثر رنگبری کاملا بدون کلر(TCF) و بدون کلر(ECF) روشنی، سبز رنگی، مقاومت های به پارگی(بجز توالیEHP )، کششی، ترکیدن، طول پارگی و تاه شدن افزایش و ماتی و فاکتورa* کاغذ های حاصل کاهش را نشان می دهد. همچنین تاثیرتوالی های TCF در بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ های رنگبری شده باگاس محسوس تر از توالی های ECFمی باشد. به طور کلی، نقش توالی‌های رنگبری سه مرحله ایOPY و O(Ep)H و همچنین توالی رنگبری دو مرحله ای OP در سفید سازی و بهبود روشنی و مقاومت های کاغذ حاصل موثر تر از توالی دو مرحله ای EH (شاهد) و خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس کارخانه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Barzan A., S. Soraki, 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (in Persian).

-Buchert, J., Tenkanen, M., Kantelinen, A., and Viikari, L., 1994. Application of xylanases in the pulp and paper industry, Bioresource Technology, 50(1): 65-72

-Bajpai, P., 1998. Biotechnology for environmental protection in pulp and paper industry. Springer. Germany, Pp: 91-107.

-Costa, M.M., and Colodette, J.L., 2007. The impact of kappa number composition on eucalyptus kraft pulp bleachability. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 24(1): 61-71.

-EK, M., 1992. Some aspects on the mechanisms of  photo-yellowing of high- yield pulps ,Royal institute of technology, Stockholm, Sweden, Ph.D Thesis.

-Cater, Henry A., 1996. The Chemistry of paper preservation, Journal of Chemical Education, 73 (11), 1068-1073.

-Forsskahl I .,H. Tylli and Olkkonen, C., (2000), Participation of carbohydrate – derived chromospheres in the yellowing of high – yield and TCF pulps , Journal of pulp and paper science Vol . 26 , No 7 .

-Hashemi, S.R., 2015. Investigation on TCF bleaching of Tobacco stalk soda pulp , Iranian j. of wood and paper sci. and technology 29(4), 619-628.

-Hedjazi, S.,A. Jahan Latibari, R. Patt., 2007. Investigation on TCF bleaching of wheat straw soda pulp, Journal of the Natural Res., 59(4), 935-951.

-Jeffries, T.W., and Viikari, L., 1996. Enzymes for pulp and paper processing. American chemical society. Washington, DC, 326p.

-Luiss, A.J., and Jackson, 2002. Textbook of pulping technology, McGraw-Hill, New York, NY, 126-132.

-Mirshokraie S.A.., 2003. Pulp and paper technology, Aeeizh publication, Tehran, Iran, 209-210p, (Translated in Persian).

-Mirshokraie S.A. and Abdolkhani A.,2005. Effects of metallic ions on brightness CMP pulp of hardwoods in north of Iran, Iranian journal national resourse,58 (2), (in Persian).

-Paullsson M. , Lucian A. and Arthur J., 2001. Potoyellowing of untreated chemi-thermo-mechanical pulp under argon, ambient and oxygen atmosphere, Journal of wood chemistry and technology, 21 (4).

-Tran A.V., 2003, Thermal yellowing of hard wood kraft pulp bleaching with a chlorine dioxide based sequence , Journal of pulp and paper science , Vol . 28 , No.4 .

-Technical Association of Pulp and Paper Industry, 2009. Standard Test Methods. Tappi Press, Atlanta, GA. USA.

-Vaysi, R., 2015. A study on the possibility of extraction, identification and removal of metallic ions and resins in bleached bagasse pulp by ECF stages , Iranian j. of wood and paper sci. and technology 30(1), 72-84.

-Vaysi, R., Behrooze, R.  and Khaj-e-Ali, E., 2016. The effect of ECF bleaching on optical and mechanical of bagasse soda pulp, , Iranian j. of wood and paper sci. and technology 30(2), 349-361.

-Xu E .C., 2002, H2o2 bleaching of mechanical pulps , Journal of pulp and paper science , Vol. 28 , No. 1.