بررسی و مقایسه مقاومت کششی اتصالات دوبل چوب پهن‌برگ، ساخته شده به دو روش اتصال با چسب و جوشکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

گنجاندن دوبل‌ها در چوب ماسیو برای ساخت مبلمان، برای قرن‌ها مورد استفاده بوده است و به تازگی این تکنیک ساده به تکنولوژی جوشکاری چوب ارتقاء یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه مقاومت کششی اتصالات ساخته شده با دوبل چوبی به روش نوین جوشکاری و روش مرسوم استفاده از چسب می‌باشد. متغیرهای مورد بررسی، روش اتصال دوبل (اتصال جوشکاری شده و اتصال با چسب)، قطر دوبل (10 و 12 میلی‌متر) و شکل سطح دوبل (صاف و شیاردار) در نظر گرفته شد. اعضای اتصال و دوبل از گونه‌ی پهن‌برگ ممرز (Carpinus betulus) و چسب مصرفی پلی وینیل استات (PVA) انتخاب گردید . نتایج نشان دادند که نوع اتصال، قطر و سطح دوبل بر مقاومت کششی اثر معنی‌داری دارد؛ به‌طوری‌که اتصالات جوشکاری شده، دوبل با قطر mm 12 و دوبل با سطح شیاردار دارای بیشترین مقاومت کششی نسبت به سایر نمونه‌ها بودند. همچنین نتایج نشان داد که در تمام حالت‌ها، مقاومت‌های مربوط به اتصالات ساخته شده توسط روش جوشکاری، نسبت به اتصالات ساخته شده توسط چسب PVA بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Eckelman, A. and Erdil, Z., 2002. Withdrawal and bending strength of dowel joints construction at plywood and O.S.B. Forest Products Journal, 52:9:66-72.

- Eckelman, C.A., Erdil, Y.Z. and Zhang, j., 2002.Withdrawal and Bending Strength of Dowel Joints Constructed of Plywood and Oriented Strand board. Forest Products Journal, 59(9):pp.66-74.

-European Standard EN 319, 1996. Wood based panels, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

-European Standard EN 326-1: 1993. Wood based panels, Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of testresults.

-Gfeller, B., Zanetti, M., Properzi, M., Pizzi, A., Pichelin, F., Lehmann, M.and Delmotte, L., 2003. Wood bonding by vibrational welding. Journal of Adhesion Science and Technology, 17: 1573-1589.

- Noll, T.,2007.Wood Workers Joints Book. Apple press, united kingdom, 192P.

- Omrani, P., 2006. Soudage du bois.

- Omrani,P.,1394.Woodwelding. Decoman,22: 70-72.

- Omrani, P., Bocquet, J., pizzi,A., Leban, J. and Mansouri, H.R., 2007. Zig–zag rotational dowel welding for exterior wood joints. Journal of Adhesion Science and Technology, 10: 923-933.

- Omrani, P., Mansouri, H.R. and pizzi, A., 2008. Weather exposure durability of welded dowel joints. Holz Roh Werkstoff, 66: 161-162.

- Omrani, P., Masson, E., pizzi, A. and Mansouri, H.R., 2008. Emission of gases and degradation volatiles from polymeric wood constituents in friction welding of wood dowels. Polymer Degradation and Stability, 93: 794-799.

- Pizzi, A., Leban, J., Kanazawa, F., Properzi, M. andPichelin, F., 2004.Wood dowel bonding by high-speed rotation welding.Journal of Adhesion Science and Technology, 18(11): 1263-1278.

- Said, A., Ashaari, H., Roslan, A. and Hilmi, M., 1993. Withdrawal and bending strength of dowel from three Malasian timbers. Journal of tropical forest science, 6(1): 74-80.

- Suthoff, B. and Kutzer, H., 1997.  J.OffenlegungsschriftDE 197 46 782 A 1.Deutsches Patent und Markenamt.

- Wilkinson, T., 1991. Dowel Bearing Strength. Research paper forest products laboratory, 505,9P.