استفاده از الیاف نخل و کنف برای تقویت ویژگی‌های کاربردی تخته‌لایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از الیاف نخل و کنف برای تقویت تخته‌لایه مورد بررسی قرار گرفته است و پس از ساخت تخته‌لایه با استفاده از لایه‌های چوبی گونه ممرز ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های حاصل مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی عوامل متغیر شامل نوع الیاف (کنف و نخل)، نوع فیلر (آرد گندم و کاغذ تحریر باطله) و مقدار چسب (150 و200 (g/m2 بوده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که استفاده از الیاف نخل و کنف در بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌لایه مؤثر بوده است. بنابراین میانگین جرم ویژة تخته‌های تقویت شده با الیاف نخل و کنف به‌ترتیب g/cm3 723/0 و g/cm3  739/0 و میانگین جرم ویژه نمونه‌های شاهد g/cm3656/0 بوده است. کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته‌هایی بود که بوسیله الیاف کنف تقویت شده و در ساخت آنها 200 گرم در مترمربع رزین با آرد گندم استفاده شده بود. تخته‌هایی که بوسیله الیاف کنف تقویت شدند و150 گرم در مترمربع رزین با فیلر آرد گندم در ساخت آنها به کار رفت دارای بهترین خواص مکانیکی بودند. بنابراین الیاف کنف برای تقویت ویژگی‌های تخته‌لایه مناسبتر از الیاف نخل بود و استفاده از آرد گندم به‌عنوان فیلر در ساخت این تخته‌ها نتایج بهتری نسبت به فیلر کاغذ باطله داشت.

کلیدواژه‌ها


- جمالی‌راد، ل.، 1384. استفاده از لیگنین کرافت باکاتالیزور یون‌های فلزی به‌عنوان فیلر- اکستندر رزین اوره‌فرمالدهید در ساخت تخته لایه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکتر کاظم دوست‌حسینی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 120 صفحه.

- فخر، ف.، 1388، بررسی امکان استفاده از پسماند کارخانه کاغذسازی به‌عنوان پرکننده درترکیب چسب‌های اوره و فنل فرمالدهید برای ساخت تخته‌لایه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر کاظم دوست حسینی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 105 صفحه.

- معزی پور، ا.، 1387، بررسی امکان جایگزینی فیلر رزین اوره فرمالدهید با چند نوع پسماند، پروژه کارشناسی به راهنمایی دکتر کاظم دوست حسینی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 96 صفحه.

- میرشکرایی، س. ا.، 1382، فن‌آوری خمیر و کاغذ، ترجمه، 501 صفحه.

-Abdul khalil, HPS; Nuul Fazita, MR; Bhat, AH; Javadi, M.; Nik Fuad, MA. 2009. Devrlopment and material properties of new hybrid plywood from oil palm biomass. Article in press(www.elsevier.com/Locate/matdes)

-Ande, M.; Sat, M. 2009. Manufacture of plywood bonded with kenaf core powder, The japan wood research  society .VOL.55.PP: 283-288.

-Geng, x.; Zhang, S. Y.;Den, J. 2007. Mill sludge as acomponentof wood adhesive formulation. Holzforschung. VOL.67.Issue :6.PP: 688-692. 

-Lie, H.; Du, G.; Pizzi, A.; Celzard, A., 2008. Influence of nano clay on urea formaldehyde resins for wood adhesives and its model, Journal of Applied Polymer Science, VOL. 109. PP: 2442 – 2451.

-Paridah, MT.; Nor Hafizah, AW.; Zaidon, A.; Azmi, A.; Mohd Nor, MY.; Nor Uzidah, MY., 2009. Bonding properties and performance of multi layered kenaf board. Journal of typical forest science .VOL.21.NO.2.PP:113-122.

-Qiaojia, L.; Guidi, Y.; Jinghong, L.; Jiuping, R., 2006. Property of  nano-SiO2/urea formaldehyde resin, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China, VOL.2.PP:230- 237.

-Sreekala, MS.; George, J.; Kumaran, MG.,; Thomas, S., 2002. The mechanical performance of hybrid phenol formaldehyde based composite reinforced with glass and pil palm fibers. Composite Sci Technol.VOL.62.PP:339-353.

-Weinstein, H; Adler, K., 1978. Fiber glass rein forced plywood structural sandwich with acrylic facing one or both sides there of. United states patent 4082882.

-Xu, H;.Nakao, T.;Tanaka, C.;Yoshinobu, M.;Katayama, H.,1998. Effects of fiber length and orientation on elasticity of fiber-reinforced plywood.The Japan Wood Research Society.VOL.44.PP:343-347.

-Xu, J.; Widiorini, R.; Han, G.; Kawai, S., 2004. Manufacyure and properties of low density binderless particle board from kenaf core. The japan wood research  society. VOL.50.PP:62-67.