تعیین ابعاد مناسب صندلی دانشجویی و مقایسه آن با صندلی‌های مورد استفاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

چکیده

 شناسایی روش دخالت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان ضروری و مزایای زیادی دارد. ابعاد صندلی‌ها باید حداکثر تناسب را با ابعاد آنتروپومتری جامعه آماری داشته باشد. حال سئوال، اساسی این است که مناسبترین ابعاد صندلی برای جامعه آماری مورد مطالعه چه اندازه‌هایی باید باشد. با عنایت به این سئوال، روش‌شناسی تحقیق توصیفی و تخمینی بوده و از ابعاد آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه زابل شامل ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع رکبی، طول رکبی کپل و عرض کپل و همچنین تجزیه و تحلیل آماری همانند آزمون مقایسه میانگین دانکن و معیارهای آمار توصیفی برای تعیین ابعاد صندلی مناسب استفاده شد. تعداد 15 نفر آقا و20 نفر خانم از هر سال تحصیلی دوره لیسانس که برابر140 نفر می‌باشد، انتخاب شدند. ابعاد هرکدام از تمام انواع صندلی‌های آموزشی دانشگاه اندازه‌گیری شد و اختلاف ابعاد آنتروپومتریک تعداد60 نفر از دانشجوبان یک نوع صندلی آموزشی که دارای حداکثر فراوانی بود، محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان بر روی صندلی‌های بلندتر از حالت استاندارد می‌نشینند. اگر ارتفاع سطح دسته صندلی از سطح نشستگاه برابر20، ارتفاع سطح نشستگاه 42، عمق سطح نشستگاه 38، عرض سطح نشستگاه بیش از 59 و ارتفاع پشتی صندلی 35 سانتیمتر باشد، تناسب این ابعاد با ابعاد آنتروپومتری به‌ترتیب تا 32، 49، 49، بیش از 59 و 44 درصد بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آقارفیعی، ابراهیم، پارساپژوه، د.، خانی جزنی، ر.، ابراهیمی، ق. و خداداه، ی. (1387)، آنتوپومتری دانش آموزان دوره ابتدایی، تحلیل و توزیع آنها جهت طراحی ارگونومیکی میز و صندلی مدارس (مطالعه موردی شهرستان کرج). پایان نامه دوره دکتری، رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

- حبیبی،احسان ا... و گوگانی، حجت ا... (1380)،مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری، انتشارات مانی، اصفهان.

- کارزار جدی وند، رضا، (1381)، ارگونومی و کاربرد آن، انتشارات روش، تهران.

- موعودی، محمد امین، چوبینه، علی رضا، (1378)، ارگونومی در عمل، جستارهای برگزیده ارگونومی، نشرمرکز،تهران.

- Allie, P. and Kokot, D., 2005, Choosing a Chair Based on Fit, Comfort and Adjustable Features 2.1, Steel case Inc, 05-0000104, 02/05, 1-9.

- Gouvali, M. and Boudolos, K., 2006, Match between school furniture dimensions and children’s anthropometry, Applied Ergonomics, 37, 765–773.

- Kaya, M. D., Hasiloglu, A. S., Bayramoglu, M., Yesilyurt, H. and Ozok, F., 2003, A new approach to estimate anthropometric measurements by adaptive neuro-fuzzy inference system, International Journal of Industrial Ergonomics, 32, 105–114.

- Parcells, C., Stommel, M., Hubbard, R.P., 1999. Mismatch of classroom furniture and student body dimensions: empirical findings and health implications. Journal of Adolescent Health 24 (4), 265–273.

- Vos, A., Congleton, J., Moore, J., Amendola, A. and Ringer, L., 2005, Postural versus chair design impacts upon interface pressure, Applied Ergonomics, 37, 619–628.