بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد،، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، ابعاد الیاف، خمیرکاغذ و کاغذسازی گونه صنوبر کوستانزو مورد تحقیق قرارگرفت. متوسط جرم ویژه خشک و بحرانی چوب به ترتیب 39/0 و 36/0 و میانگین طول‌الیاف، قطرالیاف، قطرحفره سلولی و ضخامت‌دیواره سلولی آن به ترتیب 14/1 میلی‌متر، 84/28 میکرون،00/24 میکرون و 92/2 میکرون اندازه‌گیری شد. میزان سلولز، لیگنین، خاکستر و مواداستخراجی چوب این درخت به ترتیب 74/50%، 18/19%، 65/1% و 22/1% تعیین شد. به منظور پخت وتهیه خمیر کاغذ  روش کرافت مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین بازده وعددکاپای خمیر کاغذ صنوبرکوستانزو در زمان پخت 1ساعت، درجه حرارت پخت 150 درجه سلسیوس و قلیائیت موثر 12% به ترتیب با 91/61% و83/54 وکمترین بازده و عدد کاپا در زمان پخت 3 ساعت، درجه حرارت پخت 170 درجه سلسیوس و قلیائیت موثر 16% به ترتیب با 63/45% و42/13 بدست آمد. طول پاره شدن کاغذهای تهیه شده در زمان پخت 3 ساعت با 6953 متر دارای بیشترین مقدار بوده و در گروه A قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


 -پارسا پژوه، د . تکنولوژی چوب . انتشارات دانشگاه تهران 1851

- پور موسی، ش. 1377. بررسی مقایسه ای خصوصیات کاغذ سازی دو کلن صنوبر با فرایند مکانیکی توسعه یافته (APMP) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشگاه تربیت مدرس  .

- طباطبایی، م. 1363. چوب صنوبرها وامکانات کاربرد آن در صنایع . موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع شماره 45-1364.

 - فخریان، ع.، حسین زاده، ع.،گلبابایی، ف.، حسیخانی، ح. 1381. خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذ سازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77  در سه دوره بهره برداری.مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع، نشریه چوب وکاغذ شماره 16.

- مهرابی، س. 1370. بررسی مقایسه ای از سه کلن صنوبر، کبوده بومی‌کلن 9/44، دلتوئیدس کلن 55/69 و اورامریکن 214 جهت تهیه خمیرو کاغذ .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبیعی

- مشیر وزیری، ه. مختومی، ع. 1371. صنوبر ایران پشتوانه حیات جنگل و توسعه صنعت از دیدگاه بررسی آماری. سازمان جنگلها و مراتع کشور، دفتر فنی صنایع چوب.  

- نظر نژاد، ن. 1375. بررسی خصوصیات خمیر وکاغذ با راندمان بالا (C M P ) از دو گونه صنوبر دلتوئیدس واورامریکن. پایان نامه فوق لیسانس،دانشگاه تربیت مدرس .

-Franklin, G. L. 1954. A rapid method of softening wood for microtome  sectioning. tropical woods. 88-36.

-Macleod, Martin, Koran, Zoltan, 1988. High yield pulping of Aspen. Universite du.  -Rivieres, Trois-Rivieres ,Quebec Quebec. a Trois-

-Tank,T. 1980.The technology  of  fiber and cellulose. The  pub. Of university of Istanbul, Faculty of forestry, No. 2362/272, Istanbul-Turkey, P. 158 

- Tappi test method , 1992-93 .TAPPI press