بررسی اثر دو نوع چسب MUF و UFبر روی خواص کاربردی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

چکیده

در این بررسی، تاثیر استفاده از دو نوع چسب ملامین اوره فرمالدئید ( MUF) و اوره فرمالدئید(UF) بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوبهای ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر مورد مطالعه قرار گرفت. نوع چسب ، اوره‌فرمالدئید و ملامین اوره‌فرمالدئید و نسبت کلش برنج و خرده چوب صنوبر در چهار سطح (100:0، 85:15 ، 70:30 و 55:45) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. دمای پرس (175درجه سانتی گراد)، زمان پرس(4دقیقه برای ملامین اوره‌فرمالدئید و 6 دقیقه برای اوره‌فرمالدئید)، رطوبت کیک (12درصد)، دانسیته تخته‌ها (75/0گرم برسانتیمتر مکعب) عوامل ثابت این تحقیق بودند. جهت ارزیابی خواص کیفی نمونه‌ها میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب، مقاومت خمشی( مدول گسیختگی ) و چسبندگی داخلی آنها بر اساس استانداردهای 16983 ISO  و 68763 DIN اندازه‌گیری شد.  نتایج این بررسی نشان می‌‌دهند که افزایش کلش برنج به خرده‌چوبهای صنوبر باعث افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامتی، کاهش مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی تخته‌های ساخته شده می‌‌گردد. اما تجزیه و تحلیل آماری و گروه‌بندی می‌انگین ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که در اغلب موارد افزایش کلش برنج تا میزان 30درصد اثرات منفی قابل اغماض برجای می‌گذارد. نمونه‌های ساخته شده با چسب ملامین اوره‌فرمالدئید خواص مکانیکی (مقاومت خمشی و چسبندگی‌داخلی)، واکشیدگی ضخامت و جذب‌آب مطلوب‌تری از تخته‌های ساخته شده با چسب اوره‌فرمالدئید داشتند. براساس نتایج این تحقیق با افزودن 30 درصد کلش برنج به خرده چوب صنوبر و مصرف 11درصد رزین ملامین اوره‌فرمالدئید و زمان پرس 4 دقیقه با فشار پرس  kg/cm235 و حرارت پرس 175درجه سانتی‌گراد می‌توان تخته‌هایی تولید کرد که از نظر مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، جذب آب و واکشیدگی ضخامتی مطلوب باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابراهیمی‌. قنبر، 1376، مکانیک چوب و فرآورده‌های آن، ترجمه، دانشگاه تهران، تهران 686 صفحه.

- جهان لتیباری، احمد. عبدالرحمن حسن زاده، امی‌ر نوربخش، امی‌ر کارگرفردوفرزاد گلبابائی، 1377. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ضایعات نخل، نشریه شماره 148 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، ص ص 110-49.

- دوست حسینی، کاظم 1365. بررسی مقدماتی استفاده از چوب گز در ساخت تخته خرده چوب، مجله منابع طبیعی ایران،  ص 61-53.

- شاکرقصابسرائی، محسن، 1381. اصلاح چسب اوره‌فرمالدئید (آلیاژسازی) برای ساخت تخته خرده از منابع لیگنوسلولزی پوسته برنج و نی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

- عنایتی، علی اکبر، 1375.بررسی امکان استفاده از سرشاخه های مرکبات در ساخت تخته خرده چوب. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ص ص 28-39.

- فائزی پور، مهدی، پارسا پژوه، داوود، 1381. کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه، 573 صفحه.

- کارگر فرد، ابواالفضل، 1381. امکان ساخت تخته خرده چوب از تاغ و کاه گندم، تحقیقات چوب و کاغذ، شماره 300، انتشارات سازمان جنگل ها و مراتع.

- Ajiwe, V.IE, Okeke, C.A., Ekwuozor, S.C., Uha, I.C., 1998.A pilot plant for production of ceiling bords from rice husks. Biores. Technol. 66, 41-43.                           

- American Society for Testing and Material, 1999. Annual Book of ASTM Standandards, Philadelphia, PA.                                                                                        

- Han, S., Dae, J., Hyun, J., 2003. Rice straw-wood particle composite for sound absorbing wooden construction materials. Biores. Technol. 86, 117-121.

-Rowell, R.M., 1995. A new generation of particleboard materials from agro-based  fiber. In: Proceedings of the 3rd International Kuala Lumpur, ML, 16–20 January, pp. 659–665.

- Semra Colak., Gürsel Colakoglu., 2005. Effects of steaming process on some properties of eucalyptus particleboard bonded with UF and MUF adhesives. Building and Enviroment. PP. 42, 304-309.

- Sören, H., Håkan, E., Magnus, N., 2008. properties of medium-density fiberboard (MDF) based on wheat straw and melamine modified urea formaldehyde (UMF) resi

- Xu, C. 1990. particleboard from sunflower stem. Holzforschung 24(2): 194-202.