بررسی مقاومت برشی جانبی انواع اتصالهای دوبل چوبی، پیچ و الیت در تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجائی

2 کارشناس‌ارشد رشته صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق به اندازه‌گیری و مقایسه مقاومت انواع اتصال‌های دوبل چوبی، پیچ و الیت[1] تعبیه شده در چند سازه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)[2] در برابر بار برشی جانبی[3]، پرداخته شده است. براساس استاندارد D1761, ASTM، نمونه‌های مورد آزمایش به شکل T، از دو قطعه MDF به ابعاد  ساخته شدند و تکرار در نظر گرفته شده برای هر تیمار، 5 نمونه می‌باشد. تعداد بیست تیمار مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: اتصال‌های دوبل چوبی آجدار و صاف با قطرهای 8 و10 میلیمتر و آغشته شده با چسب‌های اوره فرم‌آلدهید و پلی‌وینیل استات، اتصال‌های پیچ شماره 5 و6 در حالت‌های بدون چسب و آغشته شده با چسب‌های اوره فرم‌آلدهید و پلی‌وینیل استات و همچنین انواع اتصال‌های الیت. براساس نتایج بدست آمده، مقاومت انواع اتصالات پیچ فاقد اختلاف معنی‌دار آماری با یکدیگر هستند اما نسبت به سایر اتصالات مورد بررسی دارای بیشترین مقاومت و اختلاف معنی‌دار آماری می‌باشند؛ بنابراین با توجه به مسائل اقتصادی، در مواردی که حداکثر مقاومت برشی جانبی مورد نیاز است، اتصال پیچ شماره 5 بدون استفاده از چسب، توصیه می‌شود. همچنین اثر عامل نوع سطح به شکل مستقل و عوامل قطر دوبل چوبی، نوع چسب، نوع سطح به صورت متقابل دوگانه و سه‌گانه، بر مقاومت برشی جانبی اتصال دوبل چوبی و همچنین اثر 2 فاکتور تلفیق دوبل چوبی و نوع چسب مصرفی، به صورت مستقل و متقابل، بر مقاومت اتصال الیت مهره‌دار، از نظر آماری معنی‌دار می‌باشند.
 1- این اتصالها را می‌توان برای تعداد نامحدودی مرتبه باز و دوباره مونتاژ کرد.


2- Medium density fiberboard


3- Lateral shear strength

کلیدواژه‌ها


-ابراهیمی، قنبر؛ 1386. طراحی مهندسی سازه مبلمان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 491 صفحه.

-توبه خواه فرد، داود؛ 1373. رسم فنی 2، چاپ و نشر ایران، تهران، 125 صفحه.

-نوری، حبیب؛ 1382. بررسی افزایش مقاومت اتصال دوبل در تخته خرده چوب، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، 115 صفحه.

-نیک بخت، محسن؛ م، لطفی نیا؛ 1382. فرایند اجرای پروژه، شرکت صنایع آموزشی، تهران، 218 صفحه.

-ویژگی ها و روش های آزمون چسب چوب بر پایه اوره فرم آلدهید، استاندارد شماره 3262 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ، چاپ اول، 22صفحه.

- Chou C. hung C. ,1989, Effects of hygroscopic treatments on bending strength of dowel joints. Adhesive thecnology and bonded tropical wood production 29, p.602-605

- Eckel man, C.A. forest products  journal ,1969, 29(1),48.

- Eckel man, C.A Cassenos, D.L.forest products  journal ,1985, 35(5). 55.

-Güntekin E .performances of furniture joints ready for fitting. ,2004, Wood technic turkey (5).17-21.

- Kasal, A. sener, S. belgin, M. Efe, H. ,2006, Bending strength of screwd corner joints with different materials. G.U. journal of science 19(3): 155-161

- Musa Atar, Ayhan Özcifci ,2008, The effects of screw and back panels on the strength of corner joints in case furniture, materials and design 29519-525

- Osman Goktas ,2004, effect of hole diameter, hole distance from the edge, and material properties on lateral pin holding strength of medium density fiberboard and particle board, forest products journal, Vol 52, no 12

- Test methods for mechanical Fasteners in wood, 2002, ASTM STANDARDS. D1761-88.